Bolagsanalys: ADDvise Group First North Stockholm

Lovande serieförvärvare tar form

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)76350001076800018629000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1499-0.02480.0418
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.9;1.41
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A21%16%103%
ADDvise Group B6%27%101%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7%
Cajory AB2.1%
Caracal AB8.4%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag3.3%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.1%
Nordnet Pensionsförsäkring3.2%
Per Åhlgren genom bolag14%
Rikard Akhtarzand med familj16%
Theodor Jeansson2.3%
Tuida Holding1.8%

Lovande serieförvärvare tar form

Mangold inleder bevakning av Addvise med rekommendationen köp på 12 månaders
sikt och en riktkurs på 2,60 kronor. Det motsvarar en uppsida i aktien på 90
procent. Vi ser att Addvise kommer att kunna rida på trenden med ett ökat behov
av hälso- och sjukvård då befolkningen blir allt äldre. Bolaget avser att växa genom förvärv inom två olika affärsområden, Lab och Sjukvård.

Entreprenörsanda skapar värde

Addvise strategi är att växa med förvärv. Genom ett decentraliserat ägande ska
bolaget utveckla och förbättra dessa bolag. Köpta bolag blir dotterbolag som
styr sin egen verksamhet med lokal förankring. Det får behålla sin identitet med
eget ansvar vilket bidrar till att entreprenörsandan stannar kvar i bolaget. Denna förvärvsmetod är väletablerad och har visat sig framgångsrik med andra bolag. På sikt väntas denna förvärvsstrategi skapa aktieägarevärde i Addvise.

Starka i Norden - vill växa internationellt

Addvise inledde sin förvärvsresa med köp av svenska bolag på marknaden för
laboratorier. Detta gav bolaget en bra grund vilket så småningom ledde till att
bolaget breddade sin verksamhet till ytterligare ett affärsområde; Sjukvård.
Även inom Sjukvård har nu en rad förvärv genomförts varav några på den nordamerikanska marknaden. Erfarenheten och nätverken från dessa förvärv talar för att Addvise har goda möjligheter att fortsätta växa med denna affärsmodell.

Hög historisk förvärvsdriven tillväxt - organisk tillväxt tillämpas

Addvise har under de senaste fem åren växt med 20 procent i snitt
per år inklusive förvärv. Detta är fullt möjligt även framgent. Dock har Mangold valt att räknat med en organisk tillväxt på sju procent under prognosperioden på de kommande fem åren. Vi tar således inte hänsyn till kommande förvärv i våra
prognoser. Bolaget har som målsättning att nå en EBITDA-marginal på 15
procent, vilket Mangold bedömer är rimligt att bolaget når inom en femårsperiod.

Base case visar uppsida i DCF

För att få fram ett motiverat värde på bolaget har Mangold valt att genomföra
en DCF-analys. I denna har vi applicerat ett avkastningskrav på 12 procent vilket
återspeglar småbolagstillägg och aktiemarknadens avkastningskrav. Utifrån dessa
parametrar sätter Mangold en riktkurs på 2,6 kronor. Mangold har även genomfört
en känslighetsanalys med hänsyn tagen till ändrat avkastningskrav och förändrad
försäljning samt en peer-analys vilket visar på betydligt större potential i aktien.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.9;1.41
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A21%16%103%
ADDvise Group B6%27%101%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7%
Cajory AB2.1%
Caracal AB8.4%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag3.3%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.1%
Nordnet Pensionsförsäkring3.2%
Per Åhlgren genom bolag14%
Rikard Akhtarzand med familj16%
Theodor Jeansson2.3%
Tuida Holding1.8%

Kort om bolaget

Addvise utvecklar och säljer lab- och medicinteknisk utrustning till bolag och verksamheter inom life science. Produkter utvecklas främst inom patientpositionering och utrustning för akutsjukvård till sjukhus och forskningsenheter. Utöver det är bolaget en distributör och har serviceverksamhet. Demografiska förändringar och mer specifikt en växande och åldrande befolkning leder till en ökning av kroniska sjukdomar vilket leder till ökad efterfrågan på medicinteknisk utrustning och ökade forskningsanslag. Detta driver efterfrågan på Addvise produkter. Bolaget är en koncern med ett antal dotterbolag som agerar under affärsområdena Lab och Sjukvård (se appendix). Affärsområdet Lab inkluderar laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat-/renrum och laboratorieapparatur. Sjukvård inriktar sig på medicinteknisk utrustning samt förbrukningsmaterial. Addvise är listat på First North Growth Market.

Bakgrund

Addvise grundades 1989 av ett antal specialister inriktat på lab-inredning. Utbyggnad av laboratorier för läkemedelskoncernen Astra (nu AstraZeneca) i Sverige bidrog till att bolaget växte. I samband med att bolaget bytte huvudägare 2008 tillsattes en ny ledning och styrelse. Denna styrelse fattade 2010 beslut om att växa via förvärv. Sedan dess har bolaget genomfört ett tiotal förvärv. Bolaget har gått från att enbart vara en leverantör av utrustning till utbildnings- och forskningsanläggningar till att även leverera medicinteknisk utrustning. Bolaget har skaffat sig en stark position inom patientpositionering och akutsjukvård.

Förvärv som strategi

Förvärv är en nyckelkomponent i Addvise strategi för tillväxt. Målet med dessa
förvärv är att skapa synergier och att ta marknadsandelar. Tidigare förvärv pekar
på att Addvise har kompetens för att lyckas med sina förvärv. Bolagets omsättning
ska överstiga 20 miljoner kronor och kunna uppvisa goda kassaflöden. Risken i de
förvärvade bolagen ska vara låg. Bolag som kan bli aktuella ska vara mogna och
ha en tydlig marknad. Avsikten är sedan att utveckla bolagen långsiktigt där eventuella tilläggsförvärv kan göras för att stärka konkurrenskraften.

Organisationsstrategi

De förvärvade bolagen behåller sin ledningsstruktur inom Addvise. Denna typ
av centraliserad organisationsstruktur har visat sig vara framgångsrik i ett flertal andra noterade svenska bolag som Indutrade, Medcap, Addtech och Addlife.
Dotterbolag som styr sin verksamhet har också lokal förankring vilket i sin tur
ska leda till snabba anpassningar i verksamheten och att de bästa besluten tas.
Styrmodellen bidrar till att behålla styrkan i varumärkena och fortsatt främja entreprenörsanda i dotterbolagen.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.9;1.41
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A21%16%103%
ADDvise Group B6%27%101%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7%
Cajory AB2.1%
Caracal AB8.4%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag3.3%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.1%
Nordnet Pensionsförsäkring3.2%
Per Åhlgren genom bolag14%
Rikard Akhtarzand med familj16%
Theodor Jeansson2.3%
Tuida Holding1.8%