Bolagsanalys: Auriant Mining First North Stockholm

Momentum i ryskt guld

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)13194100019805000-5490200020893000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)1.4306-0.5366-0.9595-0.0605
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.12
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-15%33%53%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.3%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International1.7%
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY0.4%
GoMobile Nu AB22.8%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%

Uppdatering - Stark resultattillväxt 1H 2020

Auriant Mining uppvisade ett starkt halvårsresultat med en försäljning som ökade
med 175 procent till 273 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 129 miljoner kronor vilket skall jämföras med 1H 2019 då bolaget uppvisad en förlust på 9 miljoner kronor.

Bolaget producerade 16 750 uns guld vilket är mer än en fördubbling jämfört med
1H 2019 med en produktion på 8 189 uns. Det realiserade guldpriset per uns steg
under perioden från 1 315 dollar till 1 648 dollar.

Reviderade prognoser

Med en bättre än förväntad produktion har vi justerat upp helårsproduktionen i
Auriant Mining till 34 000 uns. Det realiserade guldpriset för 2H 2020P och framåt är satt till 1 900 dollar per uns. Detta innebär att bolagets EBITDA under perioden 2020P till 2023P ökar från nivån 220-230 miljoner kronor till 330-350 miljoner kronor vilket motsvarar en resultatökning på 50 procent.

Stora värden att frigöra

Mangold har valt att värdera Auriant Mining med en DCF-modell som diskonterar
kassaflöden under gruvornas livstid fram till 2034. Vår base case uppgår til 1,6 miljarder kronor eller 16 kronor per aktie. Detta innebär att det finns en uppsida på 160 procent jämfört med senaste börskurs på 6,20 kronor per aktie.

Vi har satt ett avkastningskrav på 16 procent samt tagit hänsyn till skatterabatter i Ryssland. Det innebär att vi långsiktigt räknar med omkring 15 procent skatt istället för den formella skattesatsen på 20 procent. På grund av att bolaget idag bara har en gruva i full drift och två gruvor som står inför produktion så har vi dessutom åsatt bolaget en riskfaktor på 0,25. Här är det alltså främst risken i finansieringsfrågan som avspeglas. Den utspädning som sker genom emissioner har inte tagits med men avspeglas däremot i riskfaktorn.

Känslighet för avkastningskrav

Vi har i känslighetsanalysen nedan räknat på olika avkastningskrav vid olika riskfaktorer. Ett beslut om finansiering av Kara-Beldyr skulle minska risken i aktien och få aktien att lyfta. Här framgår till exempel att det motiverade värdet på Auriant Mining-aktien stiger till nära 20 kronor per aktie om vi sänker avkastningskravet från 16 till 14 procent och samtidigt tar bort riskfaktorn.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.12
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-15%33%53%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.3%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International1.7%
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY0.4%
GoMobile Nu AB22.8%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%

Kort om bolaget

Auriant Mining är ett svenskt junior gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och guldproduktion i Ryssland. Bolaget har sitt säte i Stockholm och är noterat på svenska Nasdaq First North börsen. Auriant Mining producerade 22 137 oz guld under 2019 och medelantalet anställda uppgick till 800. Bolaget besitter idag fyra olika licenser och projekt varav Tardan-gruvan i dagsläget är den viktigaste.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.12
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-15%33%53%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.3%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International1.7%
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY0.4%
GoMobile Nu AB22.8%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%