Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Bolagsanalys: Auriant Mining First North Stockholm

Ryskt guld med rabatt

Ryskt guld med rabatt

Mangold inleder bevakning av Auriant Mining med rekommendationen Köp och en riktkurs på 11,00 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Auriant Mining är ett svenskt junior guldgruvbolag med flera tillgångar i Ryssland. Investeringar i guldgruvbolagsaktier är traditionellt förknippat med hög risk och volatilitet. Vår bedömning är att Auriant Mining-aktien kan skjuta fart under 2020-21 triggad av framsteg i produktion, prospektering och finansiering.

Stora investeringar mångdubblar produktionen

Auriant Mining bedriver för närvarande guldbrytning i Tardan, vilken är en av bolagets fyra tillgångar. Kassaflödet från Tardan-gruvan skall delvis finansiera investeringar för guldbrytning i ytterligare två gruvor under de kommande fyra till fem åren. Den totala guldproduktionen kommer därmed att stiga från dagens 30 000 oz (ounce) till en förväntad nivå på 120-140 000 oz. Investeringarna för dessa två gruvor uppskattas bli 180 till 200 miljoner dollar och kassaflödet förväntas uppgå till omkring 100 miljoner dollar (drygt 900 miljoner kronor).

Guldrally ger extrem uppsida

Mangold har satt en långsiktig DCF-värdering för Auriant Mining i ett base-case scenario till 11 kronor per aktie. I värderingen har vi tagit extra höjd för risker hänförligt till finansieringen av nya gruvprojekt. Med hyggliga utsikter till nya rekordnivåer i guldpriset på över 1900 dollar per oz samt att bolaget får finansiering för nya gruvprojekt ser vi en långsiktig potential i Auriant Mining-aktien på upp till 25 till 30 kronor per aktie.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)13194100019805000-5490200020893000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)1.4306-0.5366-0.9595-0.0605
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.25
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining7%44%64%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.2%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben0.6%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY0.6%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International2%
GoMobile Nu AB23.2%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%

Ryskt guld med rabatt

Mangold inleder bevakning av Auriant Mining med rekommendationen Köp och en riktkurs på 11,00 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Vår bedömning
är att Auriant Mining-aktien kan skjuta fart under 2020-21 triggad av framsteg i produktion, prospektering och finansiering.

Bolag i optimal utvecklingsfas

Auriant Mining förbereder stora investeringar på uppemot 180 miljoner dollar i gruvorna Kara-Beldyr och Solocon. Finansieringen av Kara-Beldyr ligger närmast
till hands. Det är rimligt att förvänta sig att uppemot 70 procent kan lånefinansieras och att resterande del tas av aktieägarna eller externa investerare. Här är det vanligt att större spelare i branschen, såsom stora guldproducenter eller royalty-
bolag, tar denna finansiering mot en större agarandel i en riktad nyemission.Ett sådant besked blir en positiv katalysator för aktien.

Med dessa investeringar skulle Auriant Minings produktion stiga från dagens nivåer på 20-30 000 oz till 120-140 000 oz inom en tre till femårsperiod. En
sådan produktionsökning är svår för större guldbolag att uppnå. Det är just detta som är Auriant Minings stora fördel – man befinner sig mitt i “swet-spot” vad gäller utvecklingsfaser. Bolaget är inte i den tidiga fasen av prospektering där riskerna ofta är alltför höga. Samtidigt har bolaget inte kommit så långt i mognad som de flesta större bolag gjort där det är svårt att få till stora produktionsökningar.

Attraktiv värdering

Vi har kassaflödesvärderat Auriant Mining baserat på vårt bas-scenario för produktion per gruvenhet och som sträcker sig fram till 2034. Trots att vi har tagit
rejäl hänsyn till risk i finansiering och utspädning och räknat på ett guldpris på 1600 dollar per oz landar vår värdering på 11,00 kronor per aktie, mer än dubbelt upp mot nuvarande börskurs.

En fortsatt positiv kursutveckling drivs av fortsatt leverans av bra resultat under 2020-21, framsteg på finansieringsfronten samt en positiv utveckling för guldpriset. Samtidigt kan vi konstatera att aktien handlas med väsentlig rabatt mot peers när man justerar för storlek och utvecklingsfas. Sammantaget ser Mangold en mycket bra risk-reward i Auriant Mining-aktien.

Potentiellt guldrally

Auriant Mining kan hamna i fokus i förstärkt guldrally till över gamla rekordnivåer på 1900 dollar per oz. Centralbankers och regeringars nuvarande extrema penning- och finanspolitik lyfts ofta fram som en källa till oro för utspädning av fiatvalutor och framtida inflationsimpulser.

Det är lätt att hävda att pandemin blivit katalysatorn för en sämre konjunktur. Samtidigt har pandemin tvingat fram stora stimulanspaket som kan påverka de
långsiktiga inflationsförväntningarna och räntenivåerna. Dessa trender kan komma att driva upp guldpriset än mer under 2021.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.25
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining7%44%64%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.2%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben0.6%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY0.6%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International2%
GoMobile Nu AB23.2%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%

Bolaget i korthet

Auriant Mining är ett svenskt junior gruvbolag som inriktar sig på guldprospektering och guldproduktion i Ryssland. Bolaget har sitt säte i Stockholm och är noterat på svenska Nasdaq First North börsen. Auriant Mining producerade 22 137 oz guld under 2019 och medelantalet anställda uppgick till 800. Bolaget besitter idag fyra olika licenser och projekt varav Tardan-gruvan i dagsläget är den viktigaste.

Tardan - bolagets produktion idag

Auriant Minings flaggskepp idag är Tardan i republiken Tuva. Under 2019 producerades 20 407 oz guld vilket motsvarar den absoluta merparten av bolagets nuvarande
produktion. Gruvan i Tardan bedrivs som dagbrott. Den nya CIL-anläggningen (carbon In leach) togs i drift under november 2019 och ersätter den gamla
lakningseran som därmed upphörde. CIL-anläggningen förbättrar effektiviteten genom att guldåtervinningen kan öka upp till 90 procent. Vid sidan om denna produktion pågår också ett fortsatt prospekteringsarbete i Tardan. Här försöker bolaget genom flertalet borrningar att säkerställa produktiva områden med goda guldhalter.

Kara-Beldyr - framtida flaggskeppet

Fyndigheten i Kara-Beldyr fick sitt godkännade för mineralresurser av ryska myndigheter under 2019. Man har också JORC (Joint Ore Reserves Committe) från
2017 som visade på totala reserver på 862 000 oz. Bolaget har gjort en bedömning om att det fortsatta propsekteringsarbetet pågår fram till produktionsstart 2023. Kara-Beldyr investeringen uppgår till omkring 100 miljoner dollar. Finansieringen av denna kan ske med upp till 70 procent lån och med resten i form av egna kassaflöden eller tillskott från aktieagarna. Bolaget har också erhållit licens under 2019 för Ayen Creek vilket är ett lovande område strax intill Kara-Beldyr.

Solocon - prospektering i fokus

Förutom den återupptagna alluvial produktion (vaska guld) under fjolåret på 1 730 oz så finns två fyndigheter i Solocon – Bogomolovskoe och Kozlovkoe-fyndigheterna – med sammanlagda reserver på 519 000 oz. Här planerar bolaget fortsatt prospektering
med sikte på produktion från 2025. Investeringkostnaden uppskattas till uppemot 80 miljoner dollar.

Uzhunzhul som sista område i Auriant Mining är ett jungfruligt område där bolaget kommer att söka finasiering för ett antal prospekteringarbeten kommande år.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.25
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining7%44%64%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.2%
Bertil Holdings52.3%
Blichert-Toft, Preben0.6%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY0.6%
Christoffer, Bergfors0.8%
Danske Bank International2%
GoMobile Nu AB23.2%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Schröder, Carl Peter1.6%