Bolagsanalys: Colabitoil

Explosiv option med hedge

Explosiv option med hedge

Mangold inleder bevakning av Colabitoil med rekommendationen Köp och en riktkurs på 30 kronor i ett tolv månaders perspektiv. Colabitoil är ett greentech-oljebolag som är på väg mot lönsamhet i sin växande affär för fossilfritt fordonsbränsle. Bolaget bearbetar samtidigt internationella intressenter för licensförsäljning av bolagets patenterade process för framställning av fossilfri bensin och flygbränsle från etanol. Mangold anser att risken i Colabitoil-aktien måste betecknas som hög men att kombinationen av en fungerande och existerande bränsleaffär och potentiella licensaffärer är mycket intressant. I Colabitoil-aktien får investeraren en hedge i bränsleaffären och en explosiv option i licensaffären.

Miljardlicenser i sikte

En handfull större globala olje- och raffinaderibolag kommer under det kommande året att studera och utvärdera Colabitoils patenterade teknik för framställning av fossilfri bensin och flygbränsle från etanol. Givet ett positivt utfall av utvärderingen är dessa kunder intresserade av att teckna licensavtal på en eller flera licenser. För varje tecknad licens kommer Colabitoil att begära 100 miljoner kronor netto samt en royalty på flera hundra miljoner kronor per år. Det är uppenbart att ett eventuellt avtal av detta slag skulle få ett kraftfullt genomslag i Colabitoil-aktien.

Bränsleaffären ger stöd i värderingen

Bolagets affär inom handel och trading av det fossilfria fordonsbränslet HVO100 värderar Mangold till 265 miljoner kronor eller 30 kronor per aktie. Här kommer bolaget att växa starkt i volym under kommande år och uppnå en lönsamhet i rörelsen med en marginal på ett par procent.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)17330003743000-14584000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)0.1157-0.08950.352
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Colabitoil7%-6%44%

Explosiv option med hedge

Mangold inleder bevakning av Colabitoil med rekommendationen Köp och en riktkurs på 30 kronor i ett tolv månaders perspektiv. Mangold anser att risken
i aktien är hög men att kombinationen av en fungerande och existerande bränsleaffär och potentiella licensaffärer är mycket intressant. I Colabitoil får investeraren en hedge i bränsleaffären och en explosiv option i licensaffären. Mangold lyfter fram tre skäl till vårt köp-case i Colabitoil:

1. Colabitoil är optimalt positionerat på den fossilfria kartan

Det råder ett starkt fokus på miljön. Global uppvärmning, koldioxidutsläpp, smältande polarisar samt oväder, stormar och översvämningar är numera stort i media. Här på hemmaplan har industrin nu i dagarna uppvaktat regeringen med uppmaningen att öka tempot för att nå ett fossilfritt Sverige om 25 år. Konsumenter har också allt mer på allvar börjat styra om sin bilkonsumtion. Det finns skäl att tro att att vi har kommit till en viktig brytpunkt där större förändringar sker då många aktörer börjar styra om mot fossilfritt för en bättre miljö men också för
ökad lönsamhet.

Greentech-bolaget Colabitoil är optimalt positionerat att dra nytta av denna starka trend. Det ökar säkerheten i att en hög tillväxt för fossilfria bränslen för bilar och flyg verkligen uppfylls under kommande år. Dessutom kan värderingarna
för framgångsrika greentech-bolag stiga framöver.

2. En option i miljardaffärer i licenser till globala energibolag

En handfull större globala olje- och raffinaderibolag kommer under det kommande året att studera och utvärdera Colabitoils patenterade teknik för framställning av fossilfri bensin och flygbränsle från etanol. Värdet av en enda licens för byggnation
av en anläggning för produktion av drivmedel i storleksklassen 2 000 miljoner liter per år torde kunna uppgå till omkring 2,5 miljarder kronor.
Det föreligger en osäkerhet om hur dessa kontrakt kan komma att utformas.
Dessutom är det svårt att skatta sannolikheten för att en affär blir av. Men om vi leker med tanken att bolaget vinner ett första kontrakt så är det samtidigt rimligt att anta att bolaget då också kommer att vinna fler licensförsäljningar. Med ett
antagande om fem licenser har vi således ett värde på 12 miljarder kronor. Med en antagen sannolikhet på mellan noll (som ska spegla tekniska eller andra hinder) och 10 procent skulle vi kunna hävda att optionsvärdet på en första licensförsäljning
är mellan noll och 135 kronor per aktie.

3. En bränsleaffär som växer kraftigt och kommer bli lönsam

Investerare i Colabitoil-aktien erhåller den potentiellt explosiva optionen som en lyckad licensförsäljning utgör och en hedge i den redan existerande och kraftigt växande bränsleaffären. Bolagets affär inom handel och trading av fossilfritt fordonsbränsle värderar Mangold till 268 miljoner kronor eller 30 kronor per aktie.
Även utan en licensförsäljning ser Mangold alltså att investerare skall kunna åtnjuta en bra avkastning under de kommande 12 månaderna med enbart bränsleaffären.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Colabitoil7%-6%44%

Bolaget i korthet

Colabitoil är sedan 2017 noterat på Spotlight Stockmarket och grundades 2013 med visionen om att utveckla, producera och saluföra framtidens fossilfria drivmedel för att bidra till ett hållbart samhälle. Från Norrsundet utanför Gävle, ett av
Mellansveriges logistiknav, förser bolaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Colabit är latin och betyder ‘raffinera’, ‘förfina’.
Sedan september 2015 bedriver Colabitoil försäljning av förnybar diesel HVO100 och har sedan dess upparbetat en trogen kundbas. Bolaget strävar efter att vara lyhörda och jobba nära kunderna. Bland bolagets kunder återfinns bussbolag, åkerier,
bolag inom turistnäringen, bulkkunder med egna tankanläggningar samt kortkunder i form av företagskunder samt konsumenter. Colabitoil ser en stadig volymtillväxt både av nya kunder i form av utökade leveransramar bland existerande kunder.
Bolaget har idag 56 anställda, med 58 egna tankanläggningar, varav 45 är publika där man kan tanka med Colabitoil kort. På 20 av tankanläggningar kan man tanka med alla typer av kreditkort. Colabitoil har idag cirka 5 700 kunder.
Koncernen Colabitoil består av moderbolaget och fyra dotterbolag samt ett dotterdotterbolag.
Moderbolaget Colabitoil Sweden AB bedriver handel av HVO100 samt licensförsäljning. Colabitoil Tankanläggningar AB samt dess dotterbolag
Colabitoil GDS-Macken AB förvaltar och driftar företagets samtliga mobila och fasta
tankanläggningar. Colabitoil Produktion AB har byggt och driver pilotanläggningen i Norrsundet samt bedriver FoU. Här är den långsiktiga målsättningen att etablera ett storskaligt bioraffinaderi i egen regi. Colabitoil Fuel Production AB innehar
en licens för att bygga raffinaderier i Tyskland, Österrike och Schweiz. Colabitoil Fastigheter AB förvaltar gruppens alla fastigheter, där anläggningen i Norrsundet är den viktigaste.

Fullt fokus på förnybara bränslen

Colabitoil utvecklar och marknadsför förnybar diesel, bensin och flygbränsle. Förnybar Diesel HVO100 tillverkas av restprodukter och är en vätebehandlad
vegetabilisk olja. HVO100 minskar CO2-utsläppen med omkring 90 procent och bränsleförbrukningen med omkring fem procent jämfört med konventionell diesel
baserad på råolja. HVO100 har samma kemiska egenskaper som fossil diesel och fungerar i samtliga dieselfordon utan modifieringar. Colabitoils planerade förnybara bensin och flygbränsle framställs från biomassabaserad
etanol genom katalytisk reformering. För att utvärdera processen för produktion av den förnybara bensinen och flygbränslet uppförs en pilotanläggning.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Colabitoil7%-6%44%