Bolagsanalys: Fluicell First North Stockholm

Attraktivt trots hög risk

Attraktivt trots hög risk

Mangold inleder bevakning av det medicintekniska bolaget Fluicell med rekommendationen Köp och en riktkurs på 26 kronor per aktie på 12 månaders
sikt. Risken i Fluicell är hög då bolaget är relativt nystartat och ännu inte
lönsamt. Det innebär att känsligheten för antaganden om tillväxt, lönsamhet samt avkastningskrav är mycket stor. Vår bedömning är att Fluicell under
loppet av 2019 kommer att kunna lyfta sin försäljning högst väsentligt. Detta
är den enskilt viktigaste faktorn för att bolaget ska gå mot lönsamhet och
positivt kassaflöde 2020.

Revolution inom läkemedelsindutrin

3D-bioprinting kan komma att revolutionera läkemedelsindustrin på liknande
sätt som digitalisering, big data och AI nu förändrar många traditionella industrier. Fluicells teknik är unik då bolaget är ensam om att kunna arbeta med
en cell i taget, till exempel för att testa nya läkemedel på cancerceller. Nyttan
med den nya tekniken är uppenbar vad gäller effektivitet, säkerhet och kostnader. Tillväxten för screening och 3D bioprinting förväntas bli mycket hög
under de kommande fem åren.

Försäljningen skjuter fart 2019

Försäljningen för Fluicell har varit svag under 2018 då bolaget inte haft tillräckliga resurser inom marknadsföring och försäljning samt bristfälliga distributionsavtal. Trots detta gjordes framsteg vad gäller global närvaro och bolaget har idag ett trettiotal kunder. Försäljningsorganisationen har nu förstärkts
och nya distributionsavtal finns på plats. Mot denna bakgrund förväntar vi
oss ett ökat antal ordrar och stigande försäljning under 2019. När dessa
affärer annonseras bör vi få se en uppvärdering av aktien.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-3732000-4966000-7436000-14778000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5054-0.6614-0.9981-1.9641
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension 10,1% 10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall AB5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%

Aktien erbjuder positiv riskreward

Mangold inleder bevakning av bioprintingbolaget Fluicell med rekomendationen
Köp och en riktkurs på 26 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Vår bedömning
är att Fluicell-aktien idag på kurs 7,95 kronor erbjuder en positiv risk-reward.
Dagens kurs diskonterar ingen nämnvärd försäljningsökning framöver, samtidigt
som vårt bas-scenario pekar på ett fundamentalt värde på 26-36 kronor per aktie.
Det kan konstateras att risken i aktien är hög då bolaget är i en uppstartsfas där försäljningen ännu inte har kommit igång.

Försäljningsutvecklingen får ett lyft 2019

Försäljningsutvecklingen under 2019 kommer att vara den enskilt viktigaste faktorn för Fluicell-aktien. Sedan bolaget kom till börsen i april 2018 har flera omständigheter fördröjt bolagets försäljningsutveckling. Detta kommer successivt att förbättras under det kommande året. Vi prognosticerar att bolagets försäljning ökar från knappt 2 miljoner kronor 2018 till drygt 10 miljoner kronor under 2019.
Order, nya kontrakt, antal sålda enheter och kvartalsvisa förbättringar i försäljningen kommer således att vara effektiva katalysatorer för aktien. Med dessa intiala förbättringar kommer börsen att kunna betala högre multiplar för försäljning ochvinster för 2020 och framåt.

Fluicell verkar på den framväxande marknaden för analys och printning av enskilda celler med en produkt som är unik och banbrytande. Bolaget har det mesta på plats – produkter, patent, kunder, distributörer och organisation – för att börja skörda ordrar. I vår prognos räknar vi med en försäljning under 2019 på 15 stycken Biopen och 10 stycken Dynaflow system. Bolaget har dessutom en stark finansiell ställning med en kassa på 25 miljoner kronor som förväntas räcka till inledningen av 2020.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension 10,1% 10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall AB5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%

Bolaget i korthet

Fluicell bildades 2012 via en spin-off från Chalmers tekniska högskola. Den första
generationen instrument utvecklades samma år och bolaget har idag tolv patent
som är godkända både i Europa och USA. Fluicell har sitt huvudkontor i Göteborg, omkring 30 kunder globalt samt 11 anställda. Bolaget har i dag två produkter till försäljning – Biopen och Dynaflow Resolve – och en produkt som kommer ut på marknaden under 2019 – Biopixlar Retina. Målsättningen är att ha fyra till fem produkter till försäljning mot slutet av 2019 av både egenutvecklade och inlicensierade.

Biopen
Biopen används vid studier av enskilda celler såsom tex cancerceller och stamceller.
Biopen är Fluicells egenutvecklade forskninginstrument med hög upplösning och
består av en pump, en kontrollenhet samt mjuk och hårdvara. Instrumentet används framför allt inom cellbiologi, farmakologi och vid utveckling av nya läkemedel.
Fördelarna för kunden med encellsforskning är framförallt att det minskar tid och
kostnader samt ökar precisionen. Priset för ett Biopen system ligger idag på drygt
200 000 kronor. Fluicell kommer att vidareutveckla Biopen under kommade år till
att bli en plattform och ett multiverktyg för cellstudier. Kunderna är framförallt forskningsinstitut och universitet, som Karolinska institutet och det amerikanska läkemedelsverket (FDA).

Dynaflow Resolve
Dynaflow är ett mer avancerat system än Biopen. Dynaflow är ett instrument där
en cell kan exponeras för uppemot 16 olika testsubstanser. Forskningsinstrumentet
sparar tid och kostnader vid framtagning av nya läkemedel. Exempel på områden
där Dynaflow kan användas är sjukdomar i de centrala och perifera nervsystemet,
kardiovaskulära sjukdomar samt cancer och diabetes. Ett Dynaflow system kostar
från ca 500 000 kronor. Kunderna är oftast läkemedelsbolag, som Roche, Novartis,
Genentech och Orion Pharma.

Biopixlar Retina
Biopixlar Retina, ett system för 3D-bioprintning, kan potentiellt bli Fluicells verkliga succé. 3D-bioprinting kan likt en vanlig 3D-skrivare skriva ut lager på lager, nedifrån och upp för att skapa tredimensionella strukturer. En 3D-bioprinter tillför ett gelliknande material som kan innehålla celler och på så sätt kan man
skapa biologiska vävnader. Biopixlars skrivhuvud är unikt och finns inte något
annat system för 3D-bioprinting idag. Biopixlar kan med mycket stor precision
placera enskilda celler, grupper av celler samt radera celler i printingprocessen.
Systemet skyddas av patent och Fluicell avser att ansöka om ytterligare patent.

Kundnyttan med Biopixlar Retina är den unika precisionen, mindre materialåtgång
och stor flexibilitet inom användningsområden. I ett första skede kommer produkten främst att användas för forskning inom cancer och diabetes. Därutöver kommer
Fluicell att söka kliniska och industriella samarbeten för framtagande av småskaliga
vävnader. Ett Biopixlar Retina system förväntas kosta från 1 miljon kronor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Ökat behov av effektivare forskning

Läkemedelsbolagens avkastning på FoU har mer än halverats sedan 2010 som uppgick 2016 till strax under 4 procent. Samtidigt stiger kraven från myndigheter på effektivitet och resultat. Betalningsviljan för läkemedel sjunker generellt hos myndigheter
och allmännheten. Den förväntade försäljningen från blockbusters, läkemedel som
säljer för mer än 1 miljard dollar per år, har minskat från 68 procent 2010 till omkring
44 procent 2016. Det är uppenbart att det finns starka drivkrafter för läkemedelsindustrin att effektivisera både kostnader och tidsåtgång för att ta fram nya läkemedel.
Screening och 3D-bioprinting kan komma revolutionera läkemedelsindustrin.
Marknaden för verktyg och metoder att analysera enskilda celler uppgick enligt
ett par amerikanska analyshus till ca 1,25 miljarder dollar under 2015. denna
marknad förväntas växa med uppemot 20 procent per år för att år 2024 uppgå till
uppemot 5 miljarder dollar.
Marknaden för att skriva ut vävnader är relativt ny och befinner sig i ett expansivt
skede. Fluicell kommer initialt att fokusera på ett projekt där mindre vävnader
skrivs ut. Det svenska bolaget Cellink som använder en teknik med skrivarbläck
för att kunna producera vävnader kan sägas ha kommit längre i sin försäljningsprocess. Dessutom har bolaget delvis positionerat sig annorlunda.
Marknaden för 3D-bioprinting är enligt marknadsanalytiker värd 2 miljarder dollar
2016 och förväntas växa med 25 procent per år för att uppgå till 5 miljarder dollar
år 2021. Den adresserbara marknaden för Biopixlar Retina består i stort av fler än
10 000 universitet och kliniker samt över 10 000 bolag inom läkemdelsutveckling
och forskning. Enligt Fluicell så skulle potentiellt vart och ett av dessa kunna ha
behov av Biopixlar Retina. Bolaget annonserade nyligen ett bra mottagande av
produkten där några företag och institutioner har önskat priorierad åtkomst till
Biopixlar Retina vid lanseringsstart sent 2019.

Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension 10,1% 10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall AB5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%