Bolagsanalys: Parans Solar Lighting Spotlight Stock Market

Slut på ökenvandringen

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-2211000-6476000-19658000-23346000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1967-0.478-1.067-0.8683
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-19%9%-39%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Avanza Pension9,27% 9,27%
Gunnar Mårtensson 3,95%3,95%
Isac Wiksten3,85%3,85%
Kenny and the Kids AB2,76%2,76%
Nils Niedenhardt2,39%2,39%
Nordnet Pensionsförsäkring2,01%2,01%
Kanizara Capital1,95%1,95%
Runsås Invest1,47%1,47%
Sandarna Parts AB1,47%1,47%
Nils-Oscar Berggren1,13%1,13%

Ny produktgeneration kan ge lyft

Mangold tar upp Parans till bolagsbevakning. Risken i Parans anser vi är hög då försäljningen av bolagets system med solljus via fiberoptisk kabel ännu inte tagit fart. Det finns som vi ser det flera orsaker till det men bedömer att Parans har goda förutsättningar att öka sin försäljning. Dels för att bolagets produkt, SP4-systemet, förbättrats och en ny generation står klar för lansering i större skala. Vi tror även att den mer professionella organisationen kan bidra till ökad trovärdigheten kring bolaget. Det är vår bedömning att Parans nu gått in i en kommersialiseringsfas då bolagets orderbok ökat kraftigt under det fjärde kvartalet 2018.

Hög tillväxttakt väntas

Parans har sedan 2016 ägnat mycket tid åt produktutveckling och fram till nu sålt i huvudsak demosystem. Färdiga system har nu börjat säljas och vi räknar med att det under 2019 kommer att säljas drygt 60 system av olika SP4-modeller. Försäljningen består i av solmottagare och fiberkabel. För 2019 räknar vi med 13,8 miljoner kronor i omsättning. Under vår prognosperiod fram till 2023 estimerar vi en kumulativ tillväxttakt på över 100 procent i snitt per år. Enligt våra prognoser kan Parans generera ett positivt kassaflöde 2021 och även då och visa ett positivt resultat före skatt.

Lågt ställda förväntningar

Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en DCF-modell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 3,34 kr per aktie. Det medför en uppsida på drygt 100 procent från nuvarande kursnivå på 1,60 kronor. För att detta ska materialiseras krävs att försäljningen tar fart och bolagets produkt SP4, får ett bättre mottagande bland kunderna än tidigare generationer.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-19%9%-39%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Avanza Pension9,27% 9,27%
Gunnar Mårtensson 3,95%3,95%
Isac Wiksten3,85%3,85%
Kenny and the Kids AB2,76%2,76%
Nils Niedenhardt2,39%2,39%
Nordnet Pensionsförsäkring2,01%2,01%
Kanizara Capital1,95%1,95%
Runsås Invest1,47%1,47%
Sandarna Parts AB1,47%1,47%
Nils-Oscar Berggren1,13%1,13%

Solljussystem förbättrar produktivitet - höjer värde på fastigheter

Parans utvecklar system som kan sprida solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. SP4-systemet kan leda in solljus upp till 100 meter in i en byggnad. Det är främst fastighetsägare som är kunder och de största segmenten är kontor, skolor och sjukhus. Det finns flera tydliga fördelar med Parans system; ökat välmående, reducerad energikonsumtionen för belysning och att det ökar fastighetens värde genom ökad uthyrningsbar yta. Konkurrenssituationen
anser vi är begränsad med endast två mindre aktörer. Dels en på den japanska marknaden Himawari och ett franskt avknoppningsprojekt från ett universitet,
Echy. Bolaget grundades 2003 och var till en början entreprenörsdrivet. Bolaget listade sig på Spotlight Stockmarket 2010. En lång tid av produktutveckling har medfört att försäljningen inte tagit fart då prestandan i systemen varit för låg.
Under 2016 genomfördes en större omorganisation och en ny vd, Anders Koritz, tillträdde som även påbörjat ett förändringsarbete.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-19%9%-39%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Avanza Pension9,27% 9,27%
Gunnar Mårtensson 3,95%3,95%
Isac Wiksten3,85%3,85%
Kenny and the Kids AB2,76%2,76%
Nils Niedenhardt2,39%2,39%
Nordnet Pensionsförsäkring2,01%2,01%
Kanizara Capital1,95%1,95%
Runsås Invest1,47%1,47%
Sandarna Parts AB1,47%1,47%
Nils-Oscar Berggren1,13%1,13%