Aktuella erbjudanden

  Nyhetsbyrån direkt

  Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

  Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

  Bolagsanalys: Pharmacolog i Uppsala First North Stockholm

  En dos tillväxtbolag ordineras

  En dos tillväxtbolag ordineras

  Mangold inleder bevakning av Pharmacolog med rekommendationen Köp och en riktkurs på 20,2 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Pharmacolog har utvecklat ett system, Druglog, vars syfte är att förbättra säkerheten och minska feldosering av läkemedel i olika sjukvårdsmiljöer. Sjukvården kan göra stora besparingar genom att använda Druglog som även kan bidra till
  kortare sjukhusvistelser. Med få konkurrenter och växande marknad ser vi goda möjligheter för bolaget att öka sin försäljning kraftigt under kommande år.

  Stor marknadspotential

  Pharmacolog har under en längre period bearbetat olika sjukhus och
  kliniker vilket visat sig i ett ökat användande av Druglog. Det är dock fortsatt tidig marknadsfas. Bolaget står inför en kommersialisering. I Europa har
  Pharmacolog knutit till sig lokala distributörer samt att ett dotterbolag
  etablerats på den nordamerikanska marknaden. Vi räknar med att försäljning-
  en tar fart under 2020 för att sedan växa i hög takt. Mangold har utgått från att bolaget lyckas med att kapa åt sig betydande marknadsandelar på den primära marknaden som är beredningskontroll för cellgifter. Utöver det kan bolaget växa med Druglog inom flera olika marknadskategorier.

  Försiktigt värderad aktie

  I vår värderingsansats har vi utgått från en DCF-modell där vi tagit hänsyn till olika försäljningsscenarion. Mangold utgår från ett basscenario där bolaget når en försäljning om 200 miljoner kronor 2028. Vår riktkurs på 20,2 kronor medför uppsida på 90 procent vilket bör kunna materialiseras i takt med att bolaget levererar nya avtal på Druglog. Vi har även genomfört en
  peervärdering som ger en bild av att aktien är konservativt värderad.

  Estimat och värdering (MSEK)

  Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
  Försäljning (mkr)
  EBIT (mkr)-7382000-11132000-9650000-12301000
  Vinst före skatt (mkr)
  EPS, justerad (mkr)-3.046-3.0543-1.2654-2.2489
  EV/Försäljning (x)
  EV/EBITDA (x)
  P/E (x)
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 10.7
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 9923698
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Pharmacolog i Uppsala B11%9%185%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension5.7%
  BBD Bridging Business Development AB1.8%
  Bjarke Iversen2.2%
  Företagsfinansiering Fyrstad AB2.3%
  Gunvald Berger5.4%
  Hans Dahlin4.2%
  Jonas Ljungstrand1.8%
  Mikael Holmström3.5%
  Nolsterby Invest AB10.9%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.4%

  Ett tillväxtbolag växer fram

  Sjukvården har saknat en etablerad metod som kan kvalitetssäkra beredning av läkemedel och göra dosering mer säkert. Syftet med Pharmacologs produkt Druglog är att hitta en lösning på detta, det vill säga förhindra felbehandlingar av intravenösa läkemedel, främst cytostatika (cellgifter) och antibiotika. Grundarna
  har erfarenhet av hur marknaden för strålterapi tidigare såg ut och ser nu samma typ av marknad växa fram kring läkemedelshantering på vårdavdelningar, apotek
  och andra sjukvårdsinrättningar.

  Utvecklingen av Druglog har nått kommersialiseringsfasen och en ökad aktivitet sker på prioriterade marknader i västra Europa och Nordamerika. Det är av stor
  vikt att erfarenhet kring hur försäljning och produktlansering ska gå till och vi bedömer att den kompetensen finns i bolaget. Lång erfarenhet kring just lansering av medicinprodukter finns och en tydlig väg framåt har stakats ut.

  Det har hittills varit få order som gått till avslut men vi bedömer att bolaget har gjort ett bra förarbete och att fler referenssjukhus, likt NewYork Presbytarian som
  valt att använda Druglog, kommer att driva på försäljningen framöver. Det finns även möjligheter att bredda till andra kundkategorier vilket öppnar upp betydligt större marknader än vad vi har utgått från i denna analys.

  Vår värderingansats bygger på en marknadsanalys gjord av Pharmed, en fransk distributör. Den visar att en lokal konkurrent kommit in på 50 sjukhus av 200
  stycken med en liknande produkt. Pharmacolog hävdar att deras produkt har konkurrensfördelar och ser därför goda chanser att kunna ta marknadsandelar. Denna framväxande marknad bedöms uppgå till 2,6 miljarder kronor.

  Vår DCF-analys utgår från en scenarioanalys där vårt basscenario bygger på hög tillväxt under en 5-årsperiod för att sedan avta något. Under den kommande 10-års perioden räknar vi med en CAGR på runt 70 procent. Vi utesluter inte att bolaget kan växa snabbare än så. Då bör bolaget växa med nya kundkategorier och lyckas bra med den nordamerikanska marknaden.

  Enligt vår DCF-analys med försiktiga antagande och ett väl tilltaget avkastningskrav får vi ett värde på 20,2 kronor per aktie i vårt basscenario. Det indikerar en
  uppsida på drygt 90 procent på 12 månaders sikt. I vår känslighetsanalys med olika avkastningskrav varierar värdet per aktie mellan 13-32 kronor i vårt basscenario.

  En jämförelse med peers (liknande börsbolag) har genomförts för att få en uppfattning om värderingen av Pharmacolog. Mangold har jämfört med relevanta
  småbolag inom medicinteknik samt visat vilka värderingsmultiplar som dessa bolag har på den svenska och internationella aktiemarknaden. Samtliga av dessa visar att Pharmacolog är konservativt värderat.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 10.7
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 9923698
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Pharmacolog i Uppsala B11%9%185%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension5.7%
  BBD Bridging Business Development AB1.8%
  Bjarke Iversen2.2%
  Företagsfinansiering Fyrstad AB2.3%
  Gunvald Berger5.4%
  Hans Dahlin4.2%
  Jonas Ljungstrand1.8%
  Mikael Holmström3.5%
  Nolsterby Invest AB10.9%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.4%

  Bolaget i korthet

  Pharmacolog är ett medicinsktekniskt bolag listat på First North sedan 2018. Bolaget finns i Uppsala och har ett dotterbolag registrerat i USA. Bolaget grundades
  2007 av Hans Dahlin, tidigare vd och numera forskningsansvarig, tillsammans med Kjell Westerlund som gått bort.

  Idén till Pharmacolog kom från utvecklingen inom strålterapi där behandling blivit mer individanpassad. Grundarna såg att utvecklingen för beredning av intravenös behandling inte kommit lika långt som inom strålterapi. Marknaden för berednings och
  doskontroll kan enligt bolaget liknas med hur marknaden för strålbehandling tidigare utvecklat sig. Pharmacologs grundare såg ett behov av att utveckla metoderna för beräkning och dosering av cytostatika samt administrering. Baserat på det utvecklades ett system i syfte att förbättra hanteringen av cytostatika. Produktutveckling inleddes 2010 och den första produkten, Druglog kom ut på marknaden 2015 men lanserades i större utsträckning under 2017.

  Produktkonceptet Druglog ska förhindra att felbehandlingar sker eller att fel dos av ett läkemedel ges. Detta i syfta att bidra till en mer effektiv sjukvård och kortare sjukhusvistelser. En uttalad målsättning med Druglog är att varje patient ska kunna få en individuellt optimerad behandling med läkemedel vilket ska bidra till en effektivare vård. Druglog kan även användas till att förhindra stölder och förfalskningar av läkemedel som är ett växande problem framför allt bland narkotikaklassade läkemedel.

  Organisation

  Bolaget har en liten organisationen med några få nyckelpersoner. Dessa har lång erfarenhet av medicinteknik och strålterapi. Dessutom finns ett antal konsulter knutna till bolaget. En av nyckelpersonerna i bolaget är Hans Dahlin som har
  lång erfarenhet av strålterapi och cancerrelaterade sjukdomar. Han är grundare av Pharmacolog och tidigare vd fram till juni 2016 men nu ansvarig för forskning och utveckling samt ledamot i styrelsen. Hans Dahlin deltog i ett projekt kring strålbehandlings,
  CART (Computer aided radio therapy), under 80-talet som ligger till grund för kommersiella strålbehandlingsprodukter. Erfarenhet finns även i att driva ett internationellt bolag. Detta både som vd och chef för den europeiska marknaden i bolaget Helax, som sedan såldes till kanadensiska MDS Nordion.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
  Resultat20142015201620172018
  Nettoomsättning
  Kostnad för sålda varor
  Bruttoresultat
  Försäljningskostnader inkl. FoU
  Administrationskostnader
  Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
  Rörelseresultat (EBIT)
  Skatt
  Nettoresultat
  Planenliga avskrivningar ingår med
  Balance Sheet [Mkr]
  Goodwill
  Other intangible assets
  Total non-current assets
  Plant, property and equipment (PP&E)
  Financial fixed assets
  Total fixed assets
  Inventories
  Receivables
  Prepaid expenses
  Other operating current assets
  Cash and cash equivalents
  Total current assets
  Total assets
  Equity capital
  Retained Earnings
  Shardholder equity
  Total non-current liabilites
  Current liabilites
  Current interest bearing liabilities
  Accounts payable
  Accrued expenses and deferred income
  Other operating current liabilities
  Total current liabilities
  Total liabilities
  Total equity and liabilities

  Relativ värdering

  PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
  201620172018201620172018201620172018
  Bolag 1
  Bolag 2
  Bolag 3
  Bolag 4
  Bolag 5
  Genomsnitt

  Antaganden

  Antaganden
  Riskfri ränta%
  Riskpremium%
  Småbolagspremie%
  Levered beta
  Avkastningskrav EK%
  Genomsnittsränta%

  Fritt kassaflöde

  Fritt kassaflöde
  Riskfri ränta201620172018
  Rörelseresultat (EBIT)
  Avskrivningar
  Skatt

  Aktiemarknadspremie

  Riskfri ränta5%6%7%8%9%
  0.72%
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 10.7
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 9923698
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Pharmacolog i Uppsala B11%9%185%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension5.7%
  BBD Bridging Business Development AB1.8%
  Bjarke Iversen2.2%
  Företagsfinansiering Fyrstad AB2.3%
  Gunvald Berger5.4%
  Hans Dahlin4.2%
  Jonas Ljungstrand1.8%
  Mikael Holmström3.5%
  Nolsterby Invest AB10.9%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.4%