Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Bolagsanalys: Scandinavian Enviro Systems First North Stockholm

Miljö och lönsamhet hand i hand

Miljö och lönsamhet hand i hand

Mangold inleder bevakning av miljöteknikbolaget Scaninavian Enviro Systems (Enviro) med rekommendationen “Köp” och en riktkurs på 1,50 kronor på tolv månaders sikt. Enviro är ett bolag som utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av uttjänta däck. Genom sin teknologi bidrar bolaget till en hållbar cirkulär ekonomi med minskad miljö- påverkan och koldioxidutsläpp. Trots att bolaget befinner sig i en tidig fas och att det är en relativt hög risk i aktien, bedömer vi att Enviro har goda förutsättningar att växa till lönsamhet under kommande år. Flertalet globala däcktillverkare har nyligen höjt sina ambitioner för andelen förnybar och återvinningsbar produktion. Vi förutser därför att den globala däckindustrin står inför ett skifte till att använda mer återvunnet material.

Stora investeringar och snabb återbetalning

En typisk anläggning för återvinning av däck, med en total kapacitet om 30 000 ton och en total investeringskostnad om cirka 300 miljoner kronor exklusive fast egendom, tar upp till 24 månander att färdigställa och beräknas ha en EBITDA-marginal om drygt 60 procent. Enviro kommer att deläga dessa anläggningar via joint ventures med exempelvis däcktillverkare eller kimröksföretag. Med en handfull anläggningar i dagsläget i planeringsstadiet, kan Enviro inom fem år uppnå en egen omsättning på 700 miljoner kronor samt tjäna uppemot 150-175 miljoner kronor.

Affärsmodellen driver aktieägarvärdet

Enviro har en affärsmodell där intäkter kommer från försäljning av anläggningar, royalties och från delägande i bolag som bedriver anläggningar för däckåter- vinning. Mangold har antagit att nära tre anläggningar färdigställs inom fem år och att Enviro har ett knappt hälftenägande i dessa anläggningar, samt att dessa finansieras till största delen av lånade pengar. Vårt motiverade värde på 1,50 kronor kan därmed successivt realiseras i takt med Enviros nyhetsflöde vad avser bolagets kommersialisering.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-25914000-33299000-36170000-36097000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.8051-0.4897-0.3172-0.316
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.397
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 343249764
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Enviro Systems2%10%-34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.8%
Conatum AB (including main owner)1.1%
Lennart Persson2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring4.6%
Novatelligence AB0.8%
Pegroco Venture AB5.9%
Signera Holding AB (including main owner)0.9%
Swedbank Försäkring2.3%
Tedde Jeansson3.5%
Thomas Larsson0.8%

Miljöaspekten ökar i betydelse

Återvinning av däck är prioriterat av däckbranschen.
Flera ledande globala däcktillverkare har nyligen höjt sina miljömål för sina respektive verksamheter. Myndigheter och konsumenter skärper kontinuerligt olika krav vad gäller däckens negativa påverkan på miljön. Återvinning av utjänta däck är ett av de viktigaste åtgärderna för detta arbete. Dessutom kan däcktillverkarna sänka sina tillverkningskostander sedan återvunnen kimrök (råvaran för däck) kommer att vara 10-15 procent billigare än jungfrulig kimrök (tillverkad av fossila resurser).

Hög lönsamhet i återvinning

Enviro kommer med sin teknik att kunna uppnå EBITDA-marginaler på drygt 60 procent. Återbetalningstiden för en däck- återvinningsanläggning på 300 miljoner kronor kan uppgå till fem år beroende på upplägg och finansiering. Genom att däcktillverkare och
kimröksföretag kan erbjuda finansiering kan de tillsammans med Enviro vara med och tjäna bra pengar på återvinning, vid sidan om sin ordinarie affär.

Tillväxtmarknad med få aktörer

I dagsläget finns en handfull företag som
sysslar med däckåtervinning, men bara ett fåtal som har en avancerad pyrolysteknologisk process. Enviro är ett av dessa. Bolaget har nu en stor möjlighet att
etablera sin teknik och skaffa sig ett försprång. Marknaden är i sin linda och det finns en enorm tillväxtpotential under många år framöver, innan återvunnen kimrök har nått en meningsfull penetrationgrad av den totala globala
däckmarknaden. Då Enviros affär omfattar stora anläggningar som byggs på upp till 24
månaders tid blir affärsmodellen något baktung. En handfull anläggningar är i dagsläget under planering med olika partners. För att investerare skall kunna
bedöma Enviro-aktien behöver de förstå de olika stegen i affären. När ett avtal finns på plats vad avser anläggningen med namngiven industripartner,
dess tillstånd och finansiering samt startdatum för uppförande är också visibiliteten vad gäller fram-tida försäljning och vinster hyggligt stor. Detta
innebär att varje nyhet kring eventuella ingångna avtal för Enviro är av stor betydelse för att kunna bedöma värdet på aktien. Detta trots att bolaget inte
förväntas kunna uppvisa vinst förrän tidigast 2022.
Enviro-aktien erbjuder, enligt vårt synsätt, en mycket intressant uppsida under det kommande året. När anläggningarna i USA och Danmark börjar
utformas mer i detalj med påskrivna avtal ser vi detta som en naturlig katalysator för en uppvärdering av aktien. Mycket låga värderingsmultiplar på
förväntad försäljning skulle därmed kunna lyftas högst väsentligt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.397
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 343249764
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Enviro Systems2%10%-34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.8%
Conatum AB (including main owner)1.1%
Lennart Persson2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring4.6%
Novatelligence AB0.8%
Pegroco Venture AB5.9%
Signera Holding AB (including main owner)0.9%
Swedbank Försäkring2.3%
Tedde Jeansson3.5%
Thomas Larsson0.8%

Bolaget i korthet

Enviro är ett bolag som utvecklar, bygger, och driver anläggningar för materialåtervinning
från uttjänta däck. Bolaget grundades 2001 och är s edan 2014
noterat på Nasdaq First North i Stockholm.
Bolaget har utvecklat en teknologi som värmer däckmaterial utan att använda
syre. Processen är baserad på en pyrolysteknik som heter Carbonize by
Forced Convection (CFC). Enviros CFC teknologi är patenterad. Denna
teknologi möjliggör att däckens material kan sönderdelas och återvinnas utan
förbränning. Således uppnås en miljövänlig process eftersom utvunnen gas
används för att driva anläggningen. Enligt en analys från IVL Svenska
Miljöinstitutet finns det dokumen-terat att Enviros teknik för återvinning av kimrök
minskar koldioxidutsläpp med 80 procent jämfört med produktion av jungfrulig
kimrök.
Övrigt återvunnet material – kimrök, olja och stål – säljs till kunder för att användas
i deras produktion. Kimrök svarar för ungefär 80 procent av värdet för
återvinningen vid en anläggning. Olja och stål står för ungefär 15 respektive 5
procent.

Åsensbruk och nuvarande kunder

Bolaget driver en industriell anläggning i Åsensbruk i Dalsland för kommersiellt bruk samt erbjuder kunder att kunna testa de återvunna produkterna. Anläggningen har en teoretisk kapacitet på 6 000 ton däck per år och fungerar som demonstrationsanläggning för att Enviros process för återvunnen kimrök håller en hög och jämn kommersiell nivå. Delar av kapaciteten används för tester av nya material och för utveckling av kimrökssortimentet.
Bland dagens kunder finns AnVa Polytech för deras produktion av chassipluggar till Volvo Cars. Övriga kunder inom återvunnen kimrök är bland andra Elastomeric (Hexpol) och Trelleborg. Vad gäller kunder för stål och olja kan nämnas Stena Recycling och Stena Metall.

Nya kunder

Med hjälp av Åsensbruk marknadsför Enviro anläggningar på 30 000 ton, vilket bygger på fem moduler om vardera 6 000 ton. Under 2017 får Enviro varumärket EnviroCB registrerat och godkänt av EUs immaterielrättsmundighet EUIPO. Ett fler-tal MoU har signerats vad avser anläggningar om 30 000 ton i exempelvis USA och Danmark. Längst har TreadCraft kommit som har ett “term sheet” men ännu inget bindande avtal. Förutom dessa projekt så finns ett tiotal ytterligare potentiella kunder och partners till Enviro som befinner sig i olika faser vad gäller försäljning, förhandling och planering.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.397
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 343249764
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Enviro Systems2%10%-34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.8%
Conatum AB (including main owner)1.1%
Lennart Persson2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring4.6%
Novatelligence AB0.8%
Pegroco Venture AB5.9%
Signera Holding AB (including main owner)0.9%
Swedbank Försäkring2.3%
Tedde Jeansson3.5%
Thomas Larsson0.8%