Bolagsanalys: Cereno Scientific

Ett nytt hopp

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-6051000-4588000-9686000-13108000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5505-0.4185-0.8082-0.3798
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B-14%-20%-54%

Ett nytt hopp

Mangold rekommenderar Köp i Cereno Scientific med riktkursen 4,50 kronor på
12 månaders sikt, en uppsida på 150 procent. En riskjusterad DCF-modell har
använts för att värdera bolaget vilken återspeglar den höga risken som läkemedelsutvecklande bolag utgör. Cereno Scientific ska genomföra fas 2a-studier med läkemedelskandidaten CS1 som fått särläkemedelsstatus för indikationen PAH
(pulmonell arteriell hypertension). PAH är en sällsynt hjärt-kärlsjukdom
som ger högt blodtryck i lungorna. CS1 erbjuder ett helt nytt angreppssätt genom att applicera epigenetisk modulering (förändring av genuttryck utan förändring av genetiskt material). Cereno Scientific är först att kommersiellt applicera epigenetisk modulering inom hjärt- kärlsjukdomar. Mangold ser uppsida i Cereno Scientific och vi bedömer att bolaget kan ta en betydande andel av PAH-marknaden.

Marknaden för PAH växer

Mangold har utgått från att Cereno Scientific tar 10 procent av den globala
marknaden för PAH. Denna marknad väntas öka med 6 procent i snitt per år till
närmare 10 miljarder dollar 2027. Tidigare lanserade PAH-läkemedel som Uptravi
och Opsumit har varit vägledande för våra prognoser av CS1. Läkemedlet Uptravi
väntas nå en peak sales på 1,5 miljarder dollar vilket är i linje med vad vi antagit för CS1 i denna analys.

Särläkemedel - en växande marknad

Intresset för att investera i bolag med inriktning på särläkemedel har ökat sedan
ny lagstiftning trädde i kraft i USA 1983 för att få fram nya läkemedel för sjukdomar med få patienter. Bolag med inriktning mot särläkemedel har blivit föremål för uppköp däribland svenska Wilson Therapeutics. Ett särläkemedel måste gå igenom samma utvecklingssteg som ett vanligt läkemedel men har inte samma krav
på antal patienter. Andra fördelar är att vissa skattelättnader kan erbjudas av FDA vilket sammantaget ger lägre utvecklingskostnader. Vid ett godkännande erhålls även längre exklusivitet på marknaden vilket förlänger läkemedlets livslängd. Ett lägre patientunderlag kompenseras av att högre priser kan tas ut för behandlingen. Det skapar sammantaget goda förutsättningar för att nå höga försäljningssiffror vilket vi visat i denna analys.

Flera stora affärer

PAH-marknaden utgör ökat intresse bland läkemedelsbolag som söker samarbetspartners och möjliga projekt att licensiera in. En stor affär gjordes mellan Janssen, en del av Johnson & Johnson och schweiziska Actelion 2017 värd 30 miljarder dollar. I början av 2020 genomfördes även en större licensaffär värd 1,2 miljarder dollar kring ett potentiellt nytt PAH-läkemedel.

Projekt finansierat

Finansiering för CS1-projektet finns på plats efter en genomförd riktad emission.
Kommande program för teckningsoptioner under hösten 2021 respektive 2022
väntas ge bolaget tillräckligt kapital för att kunna genomföra fas 2a-studier, inleda fas 2b-studier samt fortsätta utvecklingsprogrammet av nya HDAC-hämmare.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B-14%-20%-54%

Bolaget i korthet

Cereno Scientific är ett läkemedelsutvecklande bolag som bildades 2012. Detta
skedde efter forskningsframsteg med en ny trombosförebyggande behandlingsprincip
på Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol Forskning vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Bolaget har sin hemvist i Göteborg
och sitter på AstraZenecas BioVentureHub. Ett kontor har även etablerats i Cambridge Innovation Center beläget i Boston, USA som har en hög koncentration av
life-science bolag. Cereno Scientific är listat på Spotlight Stock Market sedan 2016 och Sten R. Sörensen är vd för bolaget. Grundare till bolaget är professor Sverker Jern, docent Niklas Bergh och filosofie doktor Pia Larsson.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B-14%-20%-54%