Bolagsanalys: Dicot

Framsteg för Viagrautmanare

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-121000-996000-6358000-13320000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0157-0.1272-0.8142-0.8188
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-26%-24%-52%

Uppdatering - Framgångsrika förstudier med Libiguin

Dicot, som utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin för att behandla sexuell dysfunktion som erektionssvikt, har i prekliniska studier visat positiva resultat. Studierna har genomförts av franska samarbetspartnern Pelvipharm, en spin-off från universitetet i Versailles som har lång erfarenhet av prekliniska studier inom sexuell dysfunktion. Studien visar att Libiguin har effekt, det vill säga att den ger ökad sexuell aktivitet i djurmodell i jämförelse med en kontrollgrupp som fått placebo. I denna studie ingick även Viagra (sildenafil), som är standardbehandling för män med erektil dysfunktion. Vid en jämförelse visade Libiguin minst lika bra resultat som Viagra.

Förberedande fas 1-studier - värdehöjande

Studien med Libiguin är ett stort steg framåt för Dicot. Fler förberedande studier kommer nu att genomföras, kring dos och effekt, inför de kommande fas 1-studierna. Bolaget har som målsättning att ansöka om fas 1-studier i slutet av nästa år för att kunna genomföra tester på friska frivilliga människor. Efter en framgångsrikt genomförd fas 1-studie är en vanlig väg at gå att inleda en smal studie med en specificerad målgrupp för att sedan efter positiva studier bredda den till större målgrupper.

Parallellt med dessa farmakologiska studier pågår starten av ett toxikologiskt program som ska ske med Anthem Bioscience i Indien. En säkerhetsstudie ska genomföras i Indien. Bolaget arbetar också med att förbereda för GMP (Good Manufacturing Practise, god tillverkningssed) tillverkad läkemedelssubstans vilket är ett ett krav för att genomföra studier på människa och utvärderar nu flera tänkbara partners.

Välfinansierade

För att kunna genomföra dessa studier har bolaget tagit in kapital. En nyemission
genomfördes tidigare i år, som blev ordentligt övertecknad, och som tillförde bolaget 20 miljoner kronor. Bolaget har nu möjlighet att ta in ytterligare 20 miljoner kronor via teckningsoptioner. Teckningsoptioner kan utnyttjas fram till 15 oktober. Ytterligare ett teckningsoptionsprogram löper i slutet av mars 2021. Mangold bedömer att bolaget med nuvarande burn-rate klarar sig i minst 12 månader utan ytterligare kapitalanskaffning.

Förstärkt styrelse

Dicot har även förstärkt sin styrelse med ytterligare en ledamot – Claes Post, docent i neurofarmakologi och anestesiologi vid Uppsala Universitet. Han har lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin med en bakgrund på Astra (nu Astrazeneca) samt varit vd för ett flertal nystartade bolag.

Unik investeringsmöjlighet

Mangold bedömer att Dicot-aktien är en unik chans att investera i ett potentiellt
storsäljande läkemedel. När effektstudier bekräftar Libiguins effekt bedömer
Mangold att intresset för bolaget kommer att öka. Mangold ser att en licensaffär
eller samarbete kan komma att inledas när fas 1-studier ska påbörjas under 2022.

Libiguin en blockbuster-kandidat

Mangold bedömer att Libiguin har goda förutsättningar att bli ett storsäljande
läkemedel med så kallad blockbuster-potential, med årlig försäljning över 1 miljard dollar. En bedöming är gjord utifrån marknadsanalys och tidigare försäljning från konkurrerande läkemedel (se initialanalys). För att ta fram prognoser på tänkt försäljning för Libiguin har utgångspunkten varit tidigare försäljningscykler från etablerade läkemedel som Cialis och Viagra.

I Mangolds prognoser rärknar vi med att Dicot ingår samarbete eller licensavtal
där utbetalningar delats upp på en upfront betalning och efterföljande milestone-
betalning. En upfront betalas ut när ett avtal ingås för att ta forskningen
vidare. I vår initialanalys pekar tidigare gjorda avtal på att dessa kan uppgå till 600 miljoner kronor som även inkluderar en up-front betalning på 200 miljoner kronor.

Förbättrad sannolikhet - stöd från studie

Mangold har valt att värdera Dicot utifrån en DCF-modell. Prognoser har riskjusteras utifrån tidigare gjorda studier. I vår initialanalys utgick vi från Bio Industry Analysis och en LOA (likelihood of approval) på 11,4 procent, sannolikhet för att läkemedelskandidaten godkänns och når marknaden. Då bolaget nu tagit ett steg framåt och visat på effekt i prekliniska studier väljer vi att höja sonnolikheten med stöd från studie i Nature, Clinical Development Success Rates for Investigational Drugs (Hay et al). Success rate för indikationer där urologi ingår har uppmätt en LOA på 18,2 procent. Mangold väljer en medelväg och sätter LOA till 14,7 procent.

Värderingssammanfattning

Mangold har utifrån nuvärdet på bolaget gjort erforderlig riskjustering. Mangolds
basscenario bygger på försäljningscykler för läkemedel som används och som Libiguin kan ta marknadsandelar från. En riskjusterad DCF-värdering har genomförts med en diskonteringsränta på 16 procent. Detta ger i vårt base case ett motiverat värde på 3,33 kronor. Mangold uppdaterar riktkursen till 3,30 kronor på 12 månaders sikt. I vår initialanalys genomfördes en jämförelse med liknande läkemedelsutvecklande bolag på den svenska marknaden vilken visade att Dicot-aktien handlades med stor rabatt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-26%-24%-52%

Kort om bolaget

Dicot utvecklar läkemedel för sexuella dysfunktioner hos män. Dess läkemedelskandidat Libiguin adresserar sjukdomar som erektionsproblem och för tidig utlösning, samt minskad sexlust, vilka är vanligt förekommande globalt. Utvecklingsarbetet drivs genom ett antal konsultbaserade CRO-bolag. Målsättningen är att ta Libiguin fram till fas 2-studier för att därefter söka samarbeten med läkemedelsbolag. Bolaget listades 2018 på Spotlight Stock Market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-26%-24%-52%