Bolagsanalys: Dicot

Erektion som investering

Erektion som investering

Mangold inleder bevakning av läkemedelsutvecklingsbolaget Dicot med rekommendationen Köp och en riktkurs på 2,5 kronor på 12 månaders sikt. Dicot utvecklar en läkemedelskandidat, Libiguin, med ursprung från en växt, som kan behandla erektionsproblem och för tidig utlösning. Libiguin är fortsatt i preklinisk fas men dess ursprung används som folkmedicin på Madagaskar.

Utmanar Viagra

Mangold bedömer att Dicot utvecklar ett potentiellt storsäljande läkemedel. Libiguins egenskaper visar på en effekt som håller över lång tid samt ger begränsade biverkningar och möjlighet att behandla flera sexuella dysfunktioner. Det är därmed en stark utmanare till läkemedel i användning, som Viagra och Cialis, som enbart behandlar erektil dysfunktion och vars effekter är jämförelsevis kortvariga. Dessa läkemedel har även patent som gått ut. Detta öppnar upp för Dicot att kunna ta en relativt stor andel av marknaden.

Potentiellt stor uppsida i bas scenario

Mangold ser en unik möjlighet att tidigt investera i Dicot vars värdering i detta skede medför stor potential. Mangold bedömer att intresset Inför kommande fas 1-studier kommer att öka och ser möjlighet för bolaget att ingå licensaffär eller samarbete. En nyemission genomförs vilket tillför kapital som kan ta bolaget vidare mot fas 1-studier. I vårt bas scenario sätts riktkursen 2,5 kronor, en uppsida på över 130 procent.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-121000-996000-6358000-13320000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0157-0.1272-0.8142-0.8188
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot6%-52%-71%

Erektion som investering

Mangold inleder bevakning av Dicot med rekommendationen Köp och riktkursen 2,5 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär en potentiell uppsida på drygt 130 procent från senaste börskurs på 1,10 kronor. Då har vi räknat med full utspädning i samband med kommande företrädesemission. Bolaget tar in drygt 21 miljoner
kronor i emissionen som pågår i juni. Bolaget kan tillföras ytterligare upp till 43,6 miljoner
i ett teckningsoptionsprogram i ett senare skede.

Växande marknad och ökad användning

Mangold ser flera argument till varför Dicot-aktien är köpvärd. Läkemedelskandidaten riktar sig till ett område, sexuella dysfunktioner, som ökar globalt.
Marknaden för erektil dysfunktion (erektionsproblem) väntas öka med 5 procent i snitt per år och uppgå till över 50 miljarder kronor 2022. Demografi utgör en
viktig faktor för fortsatt tillväxt, detta då äldre blir allt mer sexuellt aktiva.

Behov av ny behandling

För erektionsproblem och för tidig utlösning används läkemedel som behandling. Vissa av dessa har funnits i över 20 år på marknaden. Patenten för storsäljande
läkemedel som Viagra och Cialis har också gått ut. Dessa läkemedel är även förknippade med biverkningar samt avsaknad av långvarig effekt. Detta öppnar
upp för nya läkemedelskandidater som Libiguin.

Libiguin en stark utmanare

Libiguin är i folkmedicinsk användning väl beprövad av äldre män på Madagaskar med potensproblem. Genomförd studie över den folkmedicinska användningen av ursprungsväxten för Libiguin indikerar att den har positiv effekt och fri från biverkningar. Effekten har även visat sig vara långvarig vilket gör att den sexuella aktiviteten inte behöver planeras långt i förväg.

Unik investeringsmöjlighet

Mangold bedömer att Dicot ger en unik chans att investera i ett potentiellt storsäljande läkemedel. När effektstudier bekräftar dess effekt bedömer Mangold att intresset för bolaget kommer att öka. Mangold ser att en licensaffär eller samarbete kan komma att inledas när fas 1- studier påbörjas vilken är planerad till mitten
2021. Risk föreligger att Libiguin inte tar sig igenom fas 1. Något som vi har tagit hänsyn till genom att sätta en sannolikhet för godkännande så kallad likelihood of approval (LoA) på drygt 11 procent.

Stor uppsida i aktien

Mangold har använt en riskjusterad DCF-modell för att få fram ett motiverat värde på bolaget. Konkurrensen bedöms som begränsad och i vårt basscenario räknar vi
med att Libiguin kan ta en stor andel av marknaden. Det ger ett motiverat värde på 2,5 kronor i vårt bas scenario vilket också blir vår riktkurs och en potential på över 130 procent. Framgångar i kommande förberedande fas 1-studier väntas bidra till potentiella triggers i aktien. Peer-värdering med svenska läkemedelsutvecklande
bolag i liknande fas visar på att aktien handlas konservativt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot6%-52%-71%

Bolaget i korthet

Dicot utvecklar läkemedel för sexuella dysfunktioner hos män. Dess läkemedelskandidat Libiguin adresserar sjukdomar som erektionsproblem och för tidig utlösning, samt minskad sexlust, vilka är vanligt förekommande globalt. Utvecklingsarbetet drivs genom ett antal konsultbaserade CRO-bolag. Målsättningen är att ta Libiguin fram till fas 2-studier för att därefter söka samarbeten med läkemedelsbolag. Bolaget
listades 2018 på Spotlight Stockmarket.

Dicots verksamhet drivs från Uppsala. Vd för bolaget är Göran Beijer som har lång erfarenhet inom Life Science. Erfarenhet finns från Pharmacia, AstraZeneca och GE Healthcare samt som vd för ett antal bolag som Tamro, Cerbo och Biodisk. Förutom vd består bolaget också av Maria Wanderoy som är COO (Chief Operating
Officer) och har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling, finanschef är Jessica Roxhed och en projektledare för materialinköp Catarina Malmberg. I tillägg finns klinisk expertis genom professor Kerstin Fugl-Meyer från Karolinska Institutet och
allmänläkaren Elin Gahm från Uppsala.

I styrelsen sitter Lars Jonsson som ordförande. Han är läkare med doktorsexamen med erfarenhet av uppstartsbolag och avknoppningar från Uppsala Universitet. Med i styrelsen sitter grundaren Jarl Wikberg och Lena Söderström. Den senare med lång erfarenhet från ledande positioner i läkemedels- och medicintekniska bolag. Med i styrelsen är även Mikael von Euler, läkare med lång erfarenhet av läkemedelsindustrin och Ebba Florin-Robertsson med erfarenhet från läkemedelsutveckling.

Bakgrund

Grundare till bolaget är Jarl Wikberg, professor från Uppsala Universitet. Bakgrunden till upptäckten av Libiguin är ett möte på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet med doktor Philippe Rasoanaivo från Madagaskar. Jarl Wikberg fick då reda på hur befolkningen på Madagaskar använde växter inom folkmedicinen. Det framkom då att befolkningen kokade rötter från ett träd som användes för att
bota impotens.

Rötter från Madagaskar skickades till Uppsala där djurstudier genomfördes. Dessa studier visade att djuren blev mer sexuellt aktiva. Det genomfördes senare intervjuer med män från Madagaskar som använt sig av avkok från roten. Efter att ha intagit drycken har dessa fått förbättrad sexuell förmåga från den fjärde dagen och effekten kvarstod därefter under lång tid varefter den sedan avklingade. De som genomgick dessa intervjuer var äldre män på över 60 år som haft någon typ av sexuell dysfunktion. Det framkom i intervjuerna att inga bieffekter uppkom. Dessa upptäckter fick Jarl Wikberg att inleda forskning i syfte att identifiera den aktiva substansen i rötterna som gav effekten.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot6%-52%-71%