Bolagsanalys: Fluicell First North Stockholm

Biopixlar i fokus

Lanseringen av Biopixlar tidigarelagd

Mangold upprepar rekommendationen Köp för Fluicell-aktien med en riktkurs på 26 kronor i ett 12 månaders perspektiv. Den viktigaste nyheten i kvartalsrapporten var att bolaget ligger före tidsplan för lansering av Biopixlar Retina, 3D-bioprinterplattformen. Den officiella lanseringen är nu tidigarelagd till “under 2019” från tidigare “sent 2019”. Fluicell sätter nu upp samarbeten med flera kunder för beta-testning av produkten. I vår försäljningsprognos har vi de första Biopixlar volymerna först 2020. Ett eventuellt kontrakt på Biopixlar redan under 2019 representerar därför en potentiell uppsida i våra prognoser och är en viktig katalysator för aktien.

Kommentarer till kvartalsrapporten

Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till 0,2 miljoner kronor, vilket
var sämre än vår prognos på 0,7 miljoner kronor. Att den nya försäljningsorganisationen ännu inte hunnit leverera kan förklara en stor del av denna avvikelse. Vi räknar med att försäljningen kommer igång under året. Härvidlag räknar vi med omkring en miljon kronor i försäljning i första kvartalet som stiger till knappt fem miljoner kronor i det sista kvartalet. Fluicells kassa uppgår till 22 miljoner kronor och bolaget hade ett negativt operativt kassaflöde på fyra miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Det innebär enkelt utryckt att bolaget klarar sig i över ett år utan ökad försäljning.

Guidance 2019

Företagsledningen lyfter i rapporten fram att den nya och förstärkta marknadsoch försäljningenorganisationen förväntas ge ett positivt resultat redan tidigt
under 2019. Detta ger stöd för vårt bascenario från intieringsanalysen publicerad 1 februari i år. Varje större order samt en stigande försäljning framöver
kommer att bidra till en fortsatt uppvärdering av Fluicell-aktien.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-3732000-4966000-7436000-14778000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5054-0.6614-0.9981-1.9641
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension10,1%10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%

Biopixlar-affärer i fokus

Vi har bara gjort smärre justeringar i våra prognoser för 2019 och framåt. För innevarande år räknar vi med att Fluicell kommer att kunna boka ordrar på lite drygt 3 miljoner kronor i första halvåret och över 7 miljoner kronor under det andra halvåret. Detta summerar till knappt 11 miljoner kronor i försäljning för helåret och lägger en bra grund för fortsatt tillväxt under kommande år.
I denna prognos ingår fortsatt ett volymantagande om motsvarande 15 stycken
Biopen system och 10 stycken Dynaflow Resolve system. Viktigt att notera är att
vi ännu inte räknar med någon försäljning av Biopixlar Retina under 2019. Lyckas bolaget sälja detta system redan vid lanseringen i år utgår detta en uppsida jämfört med våra försäljningsprognoser.
Vi räknar med att Fluicells negativa resultat förbättras under 2019, främst som
en effekt av att försäljningen stiger. Utvecklingskostnader och personalkostande fortsätter att stiga under året. Det negativa kassaflödet beräknas därmed vara i stort sett oförändrat på 12 miljoner kronor. Med en betryggande kassa idag på drygt 22 miljoner kronor är detta egentligen bara ett problem om försäljningen väsentligen skulle understiga vårt bas-scenario.
Fluicell-aktien har stigit från sin botten på 6 kronors nivån i slutet av förra året till över 10 kronor som högst senaste tiden. Den handlas idag till omkring 9,10 kronor. Detta kan jämföras med IPO-priset på 15 kronor per aktie. På vår riktkurs på 26 kronor värderas hela bolaget till knappt 200 miljoner kronor eller omkring 180 procent över nuvarande nivå på börsen.
När bolaget är på väg mot en försäljning på 30 miljoner (vårt bas-scenario för
2020) kommer risk och avkastningskrav att sjunka, vilket bör ge ett högre motiverat värde än vår nuvarande riktkurs. Det är denna värderingsresa som Fluicell kommer att kunna göra givet en framgångsrik kommersialisering av sin produktportfölj. Investerare skall förvänta sig en potent uppsida på försäljningsframgångar och samtidigt vara medveten om riskerna vid motsatsen.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension10,1%10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%

Bolaget i korthet

Fluicell bildades 2012 via en spin-off från Chalmers tekniska högskola. Den första
generationen instrument utvecklades samma år och bolaget har idag tolv patent
som är godkända både i Europa och USA. Fluicell har sitt huvudkontor i Göteborg, omkring 30 kunder globalt samt 11 anställda. Bolaget har i dag två produkter till försäljning – Biopen och Dynaflow Resolve – och en produkt som kommer ut på marknaden under 2019 – Biopixlar Retina. Målsättningen är att ha fyra till fem produkter till försäljning mot slutet av 2019 av både egenutvecklade och inlicensierade.

Biopen
Biopen används vid studier av enskilda celler såsom tex cancerceller och stamceller.
Biopen är Fluicells egenutvecklade forskninginstrument med hög upplösning och
består av en pump, en kontrollenhet samt mjuk och hårdvara. Instrumentet används framför allt inom cellbiologi, farmakologi och vid utveckling av nya läkemedel.
Fördelarna för kunden med encellsforskning är framförallt att det minskar tid och
kostnader samt ökar precisionen. Priset för ett Biopen system ligger idag på drygt
200 000 kronor. Fluicell kommer att vidareutveckla Biopen under kommade år till
att bli en plattform och ett multiverktyg för cellstudier. Kunderna är framförallt forskningsinstitut och universitet, som Karolinska institutet och det amerikanska läkemedelsverket (FDA).

Dynaflow Resolve
Dynaflow är ett mer avancerat system än Biopen. Dynaflow är ett instrument där
en cell kan exponeras för uppemot 16 olika testsubstanser. Forskningsinstrumentet
sparar tid och kostnader vid framtagning av nya läkemedel. Exempel på områden
där Dynaflow kan användas är sjukdomar i de centrala och perifera nervsystemet,
kardiovaskulära sjukdomar samt cancer och diabetes. Ett Dynaflow system kostar
från ca 500 000 kronor. Kunderna är oftast läkemedelsbolag, som Roche, Novartis,
Genentech och Orion Pharma.

Biopixlar Retina
Biopixlar Retina, ett system för 3D-bioprintning, kan potentiellt bli Fluicells verkliga succé. 3D-bioprinting kan likt en vanlig 3D-skrivare skriva ut lager på lager, nedifrån och upp för att skapa tredimensionella strukturer. En 3D-bioprinter tillför ett gelliknande material som kan innehålla celler och på så sätt kan man
skapa biologiska vävnader. Biopixlars skrivhuvud är unikt och finns inte något
annat system för 3D-bioprinting idag. Biopixlar kan med mycket stor precision
placera enskilda celler, grupper av celler samt radera celler i printingprocessen.
Systemet skyddas av patent och Fluicell avser att ansöka om ytterligare patent.

Kundnyttan med Biopixlar Retina är den unika precisionen, mindre materialåtgång
och stor flexibilitet inom användningsområden. I ett första skede kommer produkten främst att användas för forskning inom cancer och diabetes. Därutöver kommer
Fluicell att söka kliniska och industriella samarbeten för framtagande av småskaliga
vävnader. Ett Biopixlar Retina system förväntas kosta från 1 miljon kronor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Fluicell-13%-18%-36%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturAntal aktierRöster
Danica Pension10,1%10,1%
ALMI9,5%9,5%
Quiq Distibution Holding7,1%7,1%
Avanza Pension6,1%6,1%
Carljohan Lagerwall5,7%5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring4,7%4,7%
Aldo Jesorka3,7%3,7%
Alar Ainla3,5%3,5%