Bolagsanalys: Hoodin

The new kid on the block

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-1099000-4274000-5561000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0945-0.3608-0.4776
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-20%-18%107%

The new kid on the block

Mangold inleder bevakning av Hoodin med rekommendationen Köp och
en riktkurs på 10,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Detta ger en
uppsida på drygt 130 procent. Mangold anser att Hoodin-aktien är en bra
investeringsmöjlighet då bolaget har potential att växa avsevärt på marknaden för
digital informationsinhämtning samt ha fördel av de regulatoriska EU-krav inom
läkemedelsbranschen som förväntas träda i kraftvåren 2021.

Överväldigande mängd information

Med dagens teknikutveckling och digitalisering sprids och delas information i
många fler forum än de traditionella mediekanalerna. Mängden digitalt innehåll per år har exploderat och behöver kunna hanteras. Många bolag och organisationer
är dåligt förberedda när det kommer till bevakning, inhämtning och hantering av
information. Således finns det ett utbrett behov av en produkt som Hoodins som
automatiserar och effektiviserar processen.

Hoodin effektiviserar

De företag och organisationer som manuellt samlar in och bearbetar information
tenderar att göra så på ett ineffektivt sätt. Personer på olika avdelningar kan leta efter samma information men ur olika perspektiv. Varje år beräknar ett medelstort bolag förlora 170 000 timmar på manuell, ineffektiv och reaktiv bevakning, inhämtning och hantering av information. Hoodin kan effektivisera och snabba upp processen avsevärt till en lägre kostnad.

Skiljer sig från konkurrenterna

Konkurrenters lösningar är ofta inriktade på bevakning och insamling av
information av PR, marknad och kommunikation, branscher som har användning
av sökningar som sker brett. Dessvärre har produktchefer, kvalitetschefer och
forskningsansvariga andra typer av informationsbehov. Hoodin kan lösa detta
problem med sina anpassade lösningar. Hoodin vill att bolagets plattform ska vara
användarvänlig, driva förändring och skapa affärsvärde.

Marknaden för mediaöverakning växer avsevärt

Marknaden för mjukvara inom mediaövervakning värderades till 2 260 miljoner
dollar 2018 och förväntas växa med cirka 14 procent årligen enligt Zion Market
Research. Den här marknaden förväntas nå 7 236 miljoner dollar 2027.

Försäljning tar fart 2021

Hoodin erbjuder lösningar för flera olika typer av branscher, där medicinteknik och läkemedelsbranschen är extra intressant. Inom EU införs regulatoriska krav
2021 på dessa branscher där bolagen behöver bevaka publiciteten kring deras
produkter. Uppskattat antal potentiella kunder för Hoodin i det här segmentet
uppgår till 80 000. Hoodins försäljning väntas ta fart i och med att kraven träder i kraft och bolaget bedöms kunna ta marknadsandelar.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-20%-18%107%

Kort om Hoodin

Hoodin har utvecklat en webbaserad mjukvara vars uppdrag är att förenkla
och effektivisera företags och organisationers interaktion med digitalt innehåll. Den digitala plattformen utför automatisk bevakning och inhämtning av innehåll, som nyheter, social media och databaser. Innehållet kan enkelt hanteras och användas antingen internt eller externt. Tid, energi och kostnader kan därmed omdirigeras till andra viktiga uppgifter. Hoodins mål är att förenkla och effektivisera hur företag och organisationer bevakar och skapar värde av digitalt innehåll. Bolaget har funnits sedan 2012 men det var först 2016 som plattformen var tillräckligt mogen för att tas till marknaden. Sedan 2018 är Hoodins aktie listad på Spotlight Stock Market.

Bakgrund

Idén om plattformen har växt fram genom egna observationer och erfarenheter.
Mängden digitalt innehåll ökar varje år vilket gör processen tidskrävande och dyr. Exempelvis kan fyra olika personer leta efter samma information men ur olika
perspektiv. Många bolag och organisationer är dåligt förberedda när det kommer
till bevakning, inhämtning och hantering av information trots att det ofta är ytterst viktigt. Bristande förmåga att hålla sig uppdaterad kan ge ett kontraproduktivt intryck och få stora konsekvenser för ett bolags affärsvärde då information gällande sitt eget varumärke, produkter, kunder, marknader, trender och utveckling kan vara bristfällig, information som är väsentlig för företagets verksamhet. Där kan Hoodins plattform vara ett stöd.

Affärsmodell skapar återkommande intäkter

Hoodin är ett SaaS-bolag vilket innebär att affärsmodellen bygger på
licensförsäljning av bolagets mjukvara. Således köper kunden en licens till bolagets produkt. Intäkterna varierar från kund till kund, men en fast månadslicens är gemensamt för alla som använder Hoodins mjukvara. Bolaget kan få in ytterligare intäkter från tilläggstjänster exempelvis en utökning av antalet bevakningar och konton.

Hoodin använder sig av partners som i första hand säljer och implementerar
produkten hos slutanvändare. Hoodin är främst en leverantör av mjukvaran för
bevakning av digitalt innehåll. Bolagets partners är fokuserade på att erbjuda varje kund expertis inom olika branscher samt olika typer av behov. Dessa partners kan även vara Hoodins licenstagare, i de fall där partnern ska leverera innehåll till en kund på beställning. Hoodin erbjuder numera även direktförsäljning till slutkund (se appendix för visualiering av intäktsmodellen). Bolaget vill växa internationellt och anpassar därför utvecklingen av mjukvaran till en global marknad.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-20%-18%107%