Bolagsanalys: Parans Solar Lighting Spotlight Stock Market

Intäkter tar fart 2021

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-6476000-19658000-23346000-20926000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.478-1.067-0.8683-0.4123
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.39
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 56793893
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting9%179%549%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.36%
Chalmers Tekniska Högskola1.65%
Gunnar Mårtensson18.96%
Helen Linnéa Viktori Mårtensson3.41%
Ingemar Olofsson0.98%
Isac Wiksten2.48%
Kanizara Capital Ltd1.95%
Kenny and the Kids AB0.99%
Nils-Oscar Berggren0.72%
Nordnet Pensionsförsäkring2.5%

Intäkter tar fart 2021

Parans Solar Lighting (Parans), som under våren knöt ett viktigt investeringsavtal med det kinesiska bolaget QPT (Qingdao Photon Technology), har under andra kvartalet fördjupat sitt samarbete och bifogat dokumentation till de kinesiska myndigheterna. Ett tillstånd behövs för att QPT ska kunna genomföra sin investering i Parans. Primärt handlar affären om tillverkning av smarta lyktstolpar med integrerad teknik för 5G utbyggnad i Kina som en del i infrastrukturen för självkörande fordon i städer. Parans uppger att arbetet med att upprätta ett dotterbolag i samma byggnader som QPT i Qingdao har inletts. QPT avser att sätta av resurser för produktion av smarta lyktstolpar. Produktionskapaciteten ska öka från 500 enheter per månad till 2000 enheter under 2021. Order för denna verksamhet har inkommit, senast uppgick den till 800 000 dollar.

Ny Kinaverksamhet kritisk för Parans

Affären med QPT är kritisk för bolaget då kärnaffären, solljus i fastigheter, ännu inte tagit fart. Bolagets intäkter för det första halvåret uppgick till 1,7 miljoner kronor och förlusten till 7,8 miljoner kronor. Aktiviteten avstannade i samband med pandemin. Bolaget uttrycker att det finns tecken på att dess marknader kommit igång. Bolagets orderbok på 20 miljoner kronor består till största del av den tidigare tunnelordern till Holland som ska realiseras i slutet av detta och början av nästa år. Enligt bolaget finns potentiella affärer på runt 60 miljoner. Under första halvåret har nya partners tillkommit samt att ett distributörsavtal med amerikanska Lumenomics tecknats, ett bolag med verksamhet inom dagsljus. Ett demosystem ska sättas upp inom samarbetet med Lumenomics i ett första steg.

Tillämpad scenarioanalys

Att spå Parans intäkter under kommande år är helt beroende av att affären med
kinesiska QPT blir av. Blir den inte det, är bolaget tillbaka till grundaffären som visat sig ha långa ledtider och betydligt lägre intäkter än vad vi räknar med för dotterbolaget i Kina. Information om när i tid detta samarbete ska komma igång är knapphändig och vi utgår från att produktion och intäkter sker under 2021. Parans har fått kapitaltillskott via teckningsoptioner och QPTs intåg vilket stärkt dess balansräkning. Bolaget klarar sig finansiellt 12 månader framåt. I denna analys utgår Mangold från full utspädning av aktier vilket motsvarar 95,7 miljoner aktier. Det innefattar utspädning från QPT och teckningsoptioner.

Mangold har valt att genomföra en analys med olika scenarion där utgångspunkten
är att Kina-affären genomförs. Tre olika scenarion har tagits fram där bolagets intäkter varierar utifrån ett bas-scenario. I totala intäkter ingår även grundaffären och infrastrukturprojekt i tillägg till väntade intäkter från samarbetet med QPT.

Bas-scenario

I vårt basscenario har vi valt att utgå från att produktion av 5G smart towers
och viss övrig tillverkning av lyktstolpar inleds 2021 (smart street light). Bolagets kärnaffär kommer att utvecklas och generera drygt 60 miljoner kronor i slutet av prognosperioden som sträcker sig fram till 2025. Bolaget levererar Hollands-ordern uppdelat på 2020 och 2021 och får in ytterligare ett infrastrukturprojekt på 17 miljoner kronor som delats upp på en 3 års period.

Bull-scenario

Fler kinesiska distrikt väljer att bygga ut sin infrastruktur för 5G och väljer QPT som partner för 5G smart towers. Utlandsexpansion kommer igång och Parans
inleder försäljning till fler länder med smarta lyktstolpar. Parans får in ytterligare ett större infrastrukturprojekt och växer sin kärnaffär större.

Bear-scenario

Samarbetet med QPT tar längre tid på sig att komma igång. Försäljning inleds
2021 men utvecklas något mer långsamt än i bas-scenariot. Inga nya
infrastrukturprojekt tas och kärnaffären når i slutet av prognosperioden en
försäljning om 30 miljoner kronor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.39
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 56793893
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting9%179%549%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.36%
Chalmers Tekniska Högskola1.65%
Gunnar Mårtensson18.96%
Helen Linnéa Viktori Mårtensson3.41%
Ingemar Olofsson0.98%
Isac Wiksten2.48%
Kanizara Capital Ltd1.95%
Kenny and the Kids AB0.99%
Nils-Oscar Berggren0.72%
Nordnet Pensionsförsäkring2.5%

Kort om bolaget

Parans utvecklar system som kan sprida solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. SP4-systemet kan leda in solljus upp till 100 meter in i en byggnad. Det är främst fastighetsägare som är kunder och de största segmenten är kontor, skolor och sjukhus. Det finns flera tydliga fördelar med Parans system; ökat välmående, reducerad energikonsumtionen för belysning och att det ökar fastighetens värde genom ökad uthyrningsbar yta. Konkurrenssituationen
anser vi är begränsad med endast två mindre aktörer. Dels en på den japanska marknaden Himawari och ett franskt avknoppningsprojekt från ett universitet,
Echy. Bolaget grundades 2003 och var till en början entreprenörsdrivet. Bolaget listade sig på Spotlight Stock Market 2010. En lång tid av produktutveckling har medfört att försäljningen inte tagit fart då prestandan i systemen varit för låg.
Under 2016 genomfördes en större omorganisation och en ny vd, Anders Koritz, tillträdde som även påbörjat ett förändringsarbete.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.39
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 56793893
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting9%179%549%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.36%
Chalmers Tekniska Högskola1.65%
Gunnar Mårtensson18.96%
Helen Linnéa Viktori Mårtensson3.41%
Ingemar Olofsson0.98%
Isac Wiksten2.48%
Kanizara Capital Ltd1.95%
Kenny and the Kids AB0.99%
Nils-Oscar Berggren0.72%
Nordnet Pensionsförsäkring2.5%