Aktuella erbjudanden

  Nyhetsbyrån direkt

  Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

  Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

  Bolagsanalys: Stayble Therapeutics First North Stockholm

  Smärtsamt lockande

  Smärtsamt lockande

  Stayble är ett läkemedelsforskande bolag som utvecklar en behandlingsmetod mot ryggsmärta vid kronisk degenerativ disksjukdom. Det är ett terapiområde som saknar ett läkemedel som angriper den bakomliggande orsaken vilket Staybles metod gör. Bolaget genomför en fas 2b-studie i patienter med diskogen ländryggsmärta med läkemedelskandidaten STA363. Kan bolaget uppvisa effekter på patienter i denna studie ser vi goda möjligheter för bolaget att ingå en licensaffär. Intresset för ny behandling av smärta i ländryggen har ökat vilket vi bedömer kommer gynna Stayble.

  Få konkurrerande alternativ talar för bolagets metod

  Marknaden för kronisk degenerativ ryggsmärta ökar. Dock finns inget behandlingsalternativ utöver operation när sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel inte hjälper för dessa patienter vilket leder till ökat lidande och ökade samhällskostnader. Staybles behandling angriper den underliggande orsaken till ryggsmärtan, nämligen den degenererade disken på ett enkelt sätt, och patienterna förväntas få en snabbare rehabilitering än vid operation. Det bidrar till snabbare återgång i arbetslivet. Mangold bedömer att Stayble kan ta en relativt stor andel av denna marknad. Det finns få konkurrenter och Stayble har en relativt kort väg till marknaden på grund av att bolaget utgår ifrån en tidigare känd substans.

  Köp aktien - stor uppsida

  Mangold har värderat aktien utifrån konservativt valda variabler för att få fram ett riskjusterat värde. Värdet på STA363-projektet har diskonterats i en DCF-modell utifrån olika scenarion som tagit hänsyn till marknadsandel och avkastningskrav. Vårt basscenario ger ett riskjusterat motiverat värde som uppgår till 37 kronor vilket också blir vår riktkurs i aktien på 12 månaders sikt. Det medför en uppsida i aktien på 170 procent.

  Estimat och värdering (MSEK)

  Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
  Försäljning (mkr)
  EBIT (mkr)-6119000-6874000
  Vinst före skatt (mkr)
  EPS, justerad (mkr)-0.8869-1.0711
  EV/Försäljning (x)
  EV/EBITDA (x)
  P/E (x)
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 13.6
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 6916340
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Stayble Therapeutics-13%64%0%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Chalmers Ventures AB23.3%
  Kjell Olmarker17.2%
  ALMI Invest Västsverige AB10.8%
  K-Svets Venture AB9.4%
  Andreas Gerward8.1%
  Advecto AB6.5%
  Mattias Münnich4.7%
  Bertil Lindkvist2.5%
  Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
  Anders Lehmann2.2%

  Smärtsamt lockande

  Mangold tar upp bevakningen av Stayble med rekommendationen köp och en
  riktkurs på 37 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär en potentiell uppsida i
  aktien på 170 procent.

  Ny behandlingsmetod mot ryggsmärta

  Stayble utvecklar en läkemedelskandidat, STA363 för behandling av kronisk degenerativ
  ryggsmärta. STA363 är baserad på en tidigare känd substans som nu
  utvärderas i en fas 2b-studie som väntas pågå till 2022. Ryggsmärta i ländryggen
  är ett område med otillräcklig behandling då många patienter inte hjälps av sjukgymnastik
  och smärtstillande. Ryggsmärtor ökar globalt och är förknippat med
  höga samhällskostnader något som Stayble kan bidra till att minska. Staybles behandling
  angriper den underliggande orsaken och väntas ge en snabbare rehabilitering
  än exempelvis operation vilket bidrar till snabbare återgång i arbetslivet.

  Kan ta stor del av marknad

  Stayble räknar med en marknad på 9 miljoner behandlingsbara patienter årligen.
  Mangold har räknat med att Stayble kan ta 15 procent av den marknaden. För att
  komma fram till ett motiverat värde på bolaget har vi utgått från ett riskjusterat
  nuvärde (rNPV). Påvisar Stayble effekt i fas 2-studien anser vi att bolaget har
  mycket goda chanser att ingå partner- eller licensavtal vilket vi antagit i analysen.
  Detta medför att bolaget kan slutföra kommande fas 3-studier.

  Konkurrenten Mesoblast visar vägen

  En konkurrent, Mesoblast genomför fas 3-studier med stamceller för behandling
  av smärta i ländryggen. Detta bolag har ingått en större affär med tyska smärtspecialisten
  Grünenthal. Affären antyder att andra bolag kan vilja utöka sin portfölj
  med Staybles projekt. Intresset för ny behandling av smärta i ländryggen har ökat
  vilket yttrat sig i ökat antal studier och att affärer görs. Detta bör sammantaget
  gynna Stayble som vi anser har en begränsad konkurrensbild.

  Triggers i aktien kan ge lyft

  Mangold har satt riktkurs till 37 kronor vilket bygger på att bolaget tar sig vidare
  från fas 2 och ingår licensavtal. Den kommande patientrekryteringen kommer
  att utgöra trigger för aktien. Vi bedömer även att konkurrenters resultat från olika
  studier som till exempel Mesoblast kan ha positiv påverkan på bolagets aktiekurs.
  Utifrån vår riskjusterade värdering och en jämförelse med liknande bolag
  noterade i Sverige anser vi att det finns utrymme för högre värdering.

  Risker med investering i läkemedelsforskande bolag

  En investering i ett forskande läkemedelsutvecklingsbolag är förknippat med hög
  risk. Ett projekt som inte når slutmålet i de studier som genomförs kan leda till
  att värdet på bolaget reduceras till betydligt lägre värde än vad vi räknat fram i
  vår analys. Då bolagets värde är beroende av ett enda projekt anser vi att risken
  i bolaget är hög. Potentialen är samtidigt stor och värdet är riskjusterat i om med
  att vi använder riskjustering i vår värderingsmodell.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 13.6
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 6916340
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Stayble Therapeutics-13%64%0%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Chalmers Ventures AB23.3%
  Kjell Olmarker17.2%
  ALMI Invest Västsverige AB10.8%
  K-Svets Venture AB9.4%
  Andreas Gerward8.1%
  Advecto AB6.5%
  Mattias Münnich4.7%
  Bertil Lindkvist2.5%
  Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
  Anders Lehmann2.2%

  Om bolaget

  Stayble är ett läkemedelsutvecklande bolag med inriktning på ny behandling av
  kronisk degenerativ ryggsmärta. Stayble har tagit fram en läkemedelskandidat,
  STA363, med inriktning på patienter vars ryggsmärta kvarstår efter sjukgymnastik
  och smärtstillande preparat. Kandidaten genomgår nu fas 2-studier. Bolaget
  grundades av professor Kjell Olmarker genom en upptäckt 2012 av en ny behandlingsmetod
  som påskyndar bindvävsomvandling av den smärtgivande disken. Ett
  projektteam tillsattes med Andreas Gerward och Mattias Münnich som genomfört
  prekliniska studier och inledande kliniska fas 1-studier med positivt resultat.
  Ett bolag bildades 2015 och en notering gjordes på Nasdaq First North 2020.
  Bolaget har ännu inget godkänt läkemedel som genererar intäkter och är beroende
  av kapital för att kunna utveckla behandlingen. För att ta dess läkemedel till
  marknaden krävs ett samarbete eller licensavtal med ett läkemedelsbolag. Under
  fas 2b-studiens gång avser bolaget föra diskussioner med potentiella partners

  Bakgrund

  Bakgrunden till bolaget kommer av forskning från Kjell Olmarker som byggde på
  att farmakologisk väg angripa de bakomliggande orsakerna till degenerativ disksjukdom.
  Kronisk ryggsmärta beror på instabilitet i disken och läckage av inflammatoriska
  substanser från diskens kärna. Ugångspunkten i Kjell Olmarkers forskning
  var att ta en patient från ett smärtgivande stadium till smärtminskat på 3-6
  månader istället för ibland mer än 20 år. Detta ledde fram till att bolaget Stayble
  startade och fortsatte utveckla angreppssättet med att minska kronisk ryggsmärta
  genom att bindvävsomvandla disken.

  Ledning

  Bolagets vd Andreas Gerward har varit med i Stayble sedan projektet med ny behandling
  av kronisk diskrelaterad ryggsmärta startade. Han har tidigare erfarenhet
  från läkemedelsutveckling i mindre företag och har en bakgrund som ingenjör och
  entreprenörsskola på Chalmers Tekniska Högskola.
  Mattias Münnich är affärsutvecklare i Stayble. Han har tidigare erfarenhet av att
  driva nystartade bioteknikbolag med ansvar för klinisk utveckling och affärsutveckling.
  Mattias Münnich har främst arbetat med bolag från uppstartsfas till kliniska
  fas 2-studier. Han har tidigare gjort en liknande resa med Promore Pharma
  som utvecklar läkemedel inom sårvård samt sitter i styrelsen för Ziccum och Alpha
  Therapy Solutions.
  Anders Lehmann ansvarar för den kliniska utvecklingen i bolaget. Han har tidigare
  grundat läkemedelsbolag och har en lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från
  Astrazeneca. Tidigare har han varit verksam som rådgivare till bioteknikbolag och
  har ett brett internationellt nätverk.
  Som CFO i bolaget finns Thomas Pålsson. Han har 20 års erfarenhet inom den
  biovetenskapliga sektorn som ekonomisk rådgivare i olika bioteknikbolag.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
  Resultat20152016201720182019
  Nettoomsättning
  Kostnad för sålda varor
  Bruttoresultat
  Försäljningskostnader inkl. FoU
  Administrationskostnader
  Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
  Rörelseresultat (EBIT)
  Skatt
  Nettoresultat
  Planenliga avskrivningar ingår med
  Balance Sheet [Mkr]
  Goodwill
  Other intangible assets
  Total non-current assets
  Plant, property and equipment (PP&E)
  Financial fixed assets
  Total fixed assets
  Inventories
  Receivables
  Prepaid expenses
  Other operating current assets
  Cash and cash equivalents
  Total current assets
  Total assets
  Equity capital
  Retained Earnings
  Shardholder equity
  Total non-current liabilites
  Current liabilites
  Current interest bearing liabilities
  Accounts payable
  Accrued expenses and deferred income
  Other operating current liabilities
  Total current liabilities
  Total liabilities
  Total equity and liabilities

  Relativ värdering

  PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
  201720182019201720182019201720182019
  Bolag 1
  Bolag 2
  Bolag 3
  Bolag 4
  Bolag 5
  Genomsnitt

  Antaganden

  Antaganden
  Riskfri ränta%
  Riskpremium%
  Småbolagspremie%
  Levered beta
  Avkastningskrav EK%
  Genomsnittsränta%

  Fritt kassaflöde

  Fritt kassaflöde
  Riskfri ränta201720182019
  Rörelseresultat (EBIT)
  Avskrivningar
  Skatt

  Aktiemarknadspremie

  Riskfri ränta5%6%7%8%9%
  0.72%
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 13.6
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 6916340
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  Stayble Therapeutics-13%64%0%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Chalmers Ventures AB23.3%
  Kjell Olmarker17.2%
  ALMI Invest Västsverige AB10.8%
  K-Svets Venture AB9.4%
  Andreas Gerward8.1%
  Advecto AB6.5%
  Mattias Münnich4.7%
  Bertil Lindkvist2.5%
  Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
  Anders Lehmann2.2%