Bolagsanalys: Stayble Therapeutics First North Stockholm

Smärtsamt lockande

Smärtsamt lockande

Stayble är ett läkemedelsforskande bolag som utvecklar en behandlingsmetod mot ryggsmärta vid kronisk degenerativ disksjukdom. Det är ett terapiområde som saknar ett läkemedel som angriper den bakomliggande orsaken vilket Staybles metod gör. Bolaget genomför en fas 2b-studie i patienter med diskogen ländryggsmärta med läkemedelskandidaten STA363. Kan bolaget uppvisa effekter på patienter i denna studie ser vi goda möjligheter för bolaget att ingå en licensaffär. Intresset för ny behandling av smärta i ländryggen har ökat vilket vi bedömer kommer gynna Stayble.

Få konkurrerande alternativ talar för bolagets metod

Marknaden för kronisk degenerativ ryggsmärta ökar. Dock finns inget behandlingsalternativ utöver operation när sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel inte hjälper för dessa patienter vilket leder till ökat lidande och ökade samhällskostnader. Staybles behandling angriper den underliggande orsaken till ryggsmärtan, nämligen den degenererade disken på ett enkelt sätt, och patienterna förväntas få en snabbare rehabilitering än vid operation. Det bidrar till snabbare återgång i arbetslivet. Mangold bedömer att Stayble kan ta en relativt stor andel av denna marknad. Det finns få konkurrenter och Stayble har en relativt kort väg till marknaden på grund av att bolaget utgår ifrån en tidigare känd substans.

Köp aktien - stor uppsida

Mangold har värderat aktien utifrån konservativt valda variabler för att få fram ett riskjusterat värde. Värdet på STA363-projektet har diskonterats i en DCF-modell utifrån olika scenarion som tagit hänsyn till marknadsandel och avkastningskrav. Vårt basscenario ger ett riskjusterat motiverat värde som uppgår till 37 kronor vilket också blir vår riktkurs i aktien på 12 månaders sikt. Det medför en uppsida i aktien på 170 procent.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-6119000-6874000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.8869-1.0711
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.6
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 6916340
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Stayble Therapeutics-13%64%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Chalmers Ventures AB23.3%
Kjell Olmarker17.2%
ALMI Invest Västsverige AB10.8%
K-Svets Venture AB9.4%
Andreas Gerward8.1%
Advecto AB6.5%
Mattias Münnich4.7%
Bertil Lindkvist2.5%
Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
Anders Lehmann2.2%

Smärtsamt lockande

Mangold tar upp bevakningen av Stayble med rekommendationen köp och en
riktkurs på 37 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär en potentiell uppsida i
aktien på 170 procent.

Ny behandlingsmetod mot ryggsmärta

Stayble utvecklar en läkemedelskandidat, STA363 för behandling av kronisk degenerativ
ryggsmärta. STA363 är baserad på en tidigare känd substans som nu
utvärderas i en fas 2b-studie som väntas pågå till 2022. Ryggsmärta i ländryggen
är ett område med otillräcklig behandling då många patienter inte hjälps av sjukgymnastik
och smärtstillande. Ryggsmärtor ökar globalt och är förknippat med
höga samhällskostnader något som Stayble kan bidra till att minska. Staybles behandling
angriper den underliggande orsaken och väntas ge en snabbare rehabilitering
än exempelvis operation vilket bidrar till snabbare återgång i arbetslivet.

Kan ta stor del av marknad

Stayble räknar med en marknad på 9 miljoner behandlingsbara patienter årligen.
Mangold har räknat med att Stayble kan ta 15 procent av den marknaden. För att
komma fram till ett motiverat värde på bolaget har vi utgått från ett riskjusterat
nuvärde (rNPV). Påvisar Stayble effekt i fas 2-studien anser vi att bolaget har
mycket goda chanser att ingå partner- eller licensavtal vilket vi antagit i analysen.
Detta medför att bolaget kan slutföra kommande fas 3-studier.

Konkurrenten Mesoblast visar vägen

En konkurrent, Mesoblast genomför fas 3-studier med stamceller för behandling
av smärta i ländryggen. Detta bolag har ingått en större affär med tyska smärtspecialisten
Grünenthal. Affären antyder att andra bolag kan vilja utöka sin portfölj
med Staybles projekt. Intresset för ny behandling av smärta i ländryggen har ökat
vilket yttrat sig i ökat antal studier och att affärer görs. Detta bör sammantaget
gynna Stayble som vi anser har en begränsad konkurrensbild.

Triggers i aktien kan ge lyft

Mangold har satt riktkurs till 37 kronor vilket bygger på att bolaget tar sig vidare
från fas 2 och ingår licensavtal. Den kommande patientrekryteringen kommer
att utgöra trigger för aktien. Vi bedömer även att konkurrenters resultat från olika
studier som till exempel Mesoblast kan ha positiv påverkan på bolagets aktiekurs.
Utifrån vår riskjusterade värdering och en jämförelse med liknande bolag
noterade i Sverige anser vi att det finns utrymme för högre värdering.

Risker med investering i läkemedelsforskande bolag

En investering i ett forskande läkemedelsutvecklingsbolag är förknippat med hög
risk. Ett projekt som inte når slutmålet i de studier som genomförs kan leda till
att värdet på bolaget reduceras till betydligt lägre värde än vad vi räknat fram i
vår analys. Då bolagets värde är beroende av ett enda projekt anser vi att risken
i bolaget är hög. Potentialen är samtidigt stor och värdet är riskjusterat i om med
att vi använder riskjustering i vår värderingsmodell.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.6
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 6916340
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Stayble Therapeutics-13%64%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Chalmers Ventures AB23.3%
Kjell Olmarker17.2%
ALMI Invest Västsverige AB10.8%
K-Svets Venture AB9.4%
Andreas Gerward8.1%
Advecto AB6.5%
Mattias Münnich4.7%
Bertil Lindkvist2.5%
Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
Anders Lehmann2.2%

Om bolaget

Stayble är ett läkemedelsutvecklande bolag med inriktning på ny behandling av
kronisk degenerativ ryggsmärta. Stayble har tagit fram en läkemedelskandidat,
STA363, med inriktning på patienter vars ryggsmärta kvarstår efter sjukgymnastik
och smärtstillande preparat. Kandidaten genomgår nu fas 2-studier. Bolaget
grundades av professor Kjell Olmarker genom en upptäckt 2012 av en ny behandlingsmetod
som påskyndar bindvävsomvandling av den smärtgivande disken. Ett
projektteam tillsattes med Andreas Gerward och Mattias Münnich som genomfört
prekliniska studier och inledande kliniska fas 1-studier med positivt resultat.
Ett bolag bildades 2015 och en notering gjordes på Nasdaq First North 2020.
Bolaget har ännu inget godkänt läkemedel som genererar intäkter och är beroende
av kapital för att kunna utveckla behandlingen. För att ta dess läkemedel till
marknaden krävs ett samarbete eller licensavtal med ett läkemedelsbolag. Under
fas 2b-studiens gång avser bolaget föra diskussioner med potentiella partners

Bakgrund

Bakgrunden till bolaget kommer av forskning från Kjell Olmarker som byggde på
att farmakologisk väg angripa de bakomliggande orsakerna till degenerativ disksjukdom.
Kronisk ryggsmärta beror på instabilitet i disken och läckage av inflammatoriska
substanser från diskens kärna. Ugångspunkten i Kjell Olmarkers forskning
var att ta en patient från ett smärtgivande stadium till smärtminskat på 3-6
månader istället för ibland mer än 20 år. Detta ledde fram till att bolaget Stayble
startade och fortsatte utveckla angreppssättet med att minska kronisk ryggsmärta
genom att bindvävsomvandla disken.

Ledning

Bolagets vd Andreas Gerward har varit med i Stayble sedan projektet med ny behandling
av kronisk diskrelaterad ryggsmärta startade. Han har tidigare erfarenhet
från läkemedelsutveckling i mindre företag och har en bakgrund som ingenjör och
entreprenörsskola på Chalmers Tekniska Högskola.
Mattias Münnich är affärsutvecklare i Stayble. Han har tidigare erfarenhet av att
driva nystartade bioteknikbolag med ansvar för klinisk utveckling och affärsutveckling.
Mattias Münnich har främst arbetat med bolag från uppstartsfas till kliniska
fas 2-studier. Han har tidigare gjort en liknande resa med Promore Pharma
som utvecklar läkemedel inom sårvård samt sitter i styrelsen för Ziccum och Alpha
Therapy Solutions.
Anders Lehmann ansvarar för den kliniska utvecklingen i bolaget. Han har tidigare
grundat läkemedelsbolag och har en lång erfarenhet av läkemedelsutveckling från
Astrazeneca. Tidigare har han varit verksam som rådgivare till bioteknikbolag och
har ett brett internationellt nätverk.
Som CFO i bolaget finns Thomas Pålsson. Han har 20 års erfarenhet inom den
biovetenskapliga sektorn som ekonomisk rådgivare i olika bioteknikbolag.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.6
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 6916340
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Stayble Therapeutics-13%64%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Chalmers Ventures AB23.3%
Kjell Olmarker17.2%
ALMI Invest Västsverige AB10.8%
K-Svets Venture AB9.4%
Andreas Gerward8.1%
Advecto AB6.5%
Mattias Münnich4.7%
Bertil Lindkvist2.5%
Henrik Lewander Invest and Management AB2.2%
Anders Lehmann2.2%