Bolagsanalys: Toleranzia Spotlight Stock Market

Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare

Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare

Mangold inleder bevakning av orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med rekommendationen Köp och en riktkurs på 5,00 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär att Toleranzia-aktien har en uppsida på över 170 procent. Toleranzia har utvecklat en toleransteknologi som resulterat i två läkemedelskandidater; TOL2, mot den sällsynta muskelsjukdomen myastenia gravis och TOL3 mot den sällsynta blodkärlssjukdomen ANCA vaskulit. Både TOL2 och TOL3 avser bota respektive sjukdomar i grunden vilket gör de unika jämfört med dagens tillgängliga läkemedel som endast minskar symptomen och i många fall ger allvarliga biverkningar.

Hög aktivitet på växande marknad

Att investera i Toleranzia ger en unik chans att i ett tidigt skede ta del av dess möjligheter att skapa värde inom den växande marknaden för orphan-sjukdomar. Flera gjorda affärer inom närliggande immunologiska orphansjukdomar och myastenia gravis stärker oss i vår tro att bolaget på ett tidigt stadium kan sluta licensavtal eller ingå samarbete med ett globalt läkemedelsbolag. Toleranzia avser inleda en kombinerad fas 1/2a-studie med TOL2 under 2022. TOL3 är i tidig utvecklingsfas och utelämnas i vår värderingsmodell.

Oupptäckt och låga förväntningar

Toleranzia är oupptäckt då dess värde inte återspeglar den potential som bolaget besitter. Mangold har valt att värdera bolaget utifrån en riskjusterad sum of the parts-modell som diskonterats till nuvärde. I vårt base case sätter vi en riktkurs på 5,00 kronor vilket motsvarar ett börsvärde på runt 100 miljoner kronor. Detta anser vi är motiverat utifrån bolagets potential och möjligheter.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-5054000-5405000-5660000-7555000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.6397-0.6745-0.3641-0.4733
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.35
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20194421
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Toleranzia-6%-28%-65%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.85%
GU Ventures12.15%
Gunvald Berger5.2%
Leo Graf7.1%
Lindia Invest AB1.24%
Nordea Liv & Pension1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring2.11%
Ola Hermansson1.34%
Robert Joki7.68%
Sören Christensen6.16%

Tar fram botande läkemedel för orphan-sjukdomen myastenia gravis

Mangold inleder bevakning av orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med rekommendation Köp och en riktkurs på 5,00 kronor på 12 månaders sikt. Det innebär en uppsida på över 170 procent. Toleranzia har definierat en växande marknad inom autoimmuna orphan-sjukdomar som är i stort behov av en ny typ av behandling. Bolaget fokuserar initialt på den autoimmuna orphan-sjukdomen myastenia gravis. Nuvarande läkemedel för myastenia gravis har omfattande biverkningar och ger endast symptomlindring – det finns ännu inget läkemedel som botar sjukdomen i grunden. Toleranzia forskar fram en läkemedelskandidat, TOL2 som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende förmåga att bota den underliggande autoimmuniteten som ger upphov till myastenia gravis. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus i både USA och Europa.

Viktigt med särläkemedelsstatus

Läkemedelsbolag har historiskt valt att utveckla läkemedel för stora patientgrupper, eftersom kostnaden för att utveckla ett läkemedel är hög oavsett om det
är avsett för en stor eller en liten patientgrupp. Möjligheten att erhålla så kallad särläkemedelsstatus för läkemedel mot orphan-sjukdomar syftar till att råda bot på detta då det medför incitament såsom stöd till utformning av kliniska studier, reducerade avgifter, rätt till olika bidrag, skattelättnader och en viss tids marknadsexklusivitet från försäljningsgodkännande. Behovet av nya särläkemedel
ökar vilket lett till fler studier och affärer i sektorn. Detta ger stöd för att Toleranzia har goda möjligheter att sluta ett licensavtal eller samarbete med ett större läkemedelsbolag.

Unik toleransteknologi

Bolaget har byggt en plattform för utveckling av läkemedel inom autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen kallas för tolerogener och de har en specifik förmåga
att återupprätta tolerans mot de kroppsegna ämnen som felaktigt angrips i en autoimmun sjukdom. Plattformen utgörs av en unik toleransteknologi som också ger bolaget potential att utveckla nya terapier inom sitt fokusområde; autoimmuna orphan-sjukdomar.

Låga förväntningar - DCF visar stor uppsida

Vår värderingsmodell utgår från sum of the parts. TOL2-projektets värde har diskonterats i en DCF-modell utifrån 3 olika scenarion med avseende på det tänkta
läkemedlets högsta försäljning innan marknadsexklusiviteten går ut (peak sales). I vårt base case uppgår det motiverade värdet till drygt 5 kronor vilket pekar på en uppsida på över 170 procent. Riktkursen har satts till 5,00 kronor. Vi ser flera
kommande triggers i aktien som väntas kunna driva aktien framöver. Bolagets projekt TOL2 har visat god säkerhetsprofil och ska genomgå kliniska studier 2022.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.35
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20194421
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Toleranzia-6%-28%-65%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.85%
GU Ventures12.15%
Gunvald Berger5.2%
Leo Graf7.1%
Lindia Invest AB1.24%
Nordea Liv & Pension1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring2.11%
Ola Hermansson1.34%
Robert Joki7.68%
Sören Christensen6.16%

Om bolaget

Toleranzia är ett forskande läkemedelsutvecklingsbolag som återfinns i Biotech
Center i Göteborg. Bolaget grundades av forskare vid Göteborgs Universitet i december 2011 och listades december 2015 på Spotlight Stock Market. Toleranzia
har forskat fram läkemedelskandidater som ska effektivt behandla eller bota autoimmuna orphan-sjukdomar med hjälp av en utvecklad toleransteknologi. För produkterna utvecklas olika typer av tolerogener som kan inducera immunologisk tolerans vid olika autoimmuna orphan-sjukdomar. Syftet är att bolagets läkemedel ska bota sjukdomarna genom att återställa tolerans i kroppens system. Bolaget har hittills tagit fram läkemedelskandidater för nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis och blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit. Verksamheten sköts i ett mindre team med anställda och konsulter samt via samarbete med kontraktstillverkare av läkemedel.Största ägare är GU Ventures, ett holdingbolag från Göteborgs Universitet, med drygt 12 procent av aktierna.

Ledningsteam

Bolagets vd, Charlotte Fribert har erfarenhet inom både läkemedelsutveckling och entreprenörskap. Medicinska studier har gjorts på Karolinska Institutet samt på Pierre and Marie Curie University i Paris, en del av Université Paris-Sorbonne. Vidare har forskning gjorts på både Princeton University i Princeton, Europeiska Molekylärbiologiska Laboratoriet i Heidelberg och Pierre and Marie Curie University i Paris, varvid hon erhöll en PhD (filosofie doktor) i immunologi och bioteknologi.Charlotte Fribert har arbetat med läkemedelsutveckling på Astrazeneca och har erfarenhet av att starta bolag. Hon grundade och drev Epixis SA, ett vaccinutvecklingsbolag baserat i Frankrike, under åtta år fram till dess försäljning till VBI Vaccines i USA. Efter 16 år utomlands valde Charlotte Fribert att flytta tillbaka Sverige vilket senare ledde till att hon blev vd på Toleranzia.

Björn Löwenadler är bolagets Chief Business Officer, CBO. Med bakgrund som PhD
(filosofie doktor) i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet samt industriell erfarenhet från kliniska läkemedelsprojekt är Björn Löwenadler en viktig resurs i bolaget. Han har erfarenhet från stora läkemedelsbolag balnd annat som chef för molekylärbiologi på Pharmacia samt via olika befattningar inom läkemedelsutveckling på Biovitrum och Astrazeneca. Han är knuten till bolaget på konsultbasis.

Vidar Wendel-Hansen är bolagets Chief Medical officer, CMO, med bakgrund som
läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Han har
lång erfarenhet med 20 år i läkemedelsbranschen och positioner på både mindre
bioteknikbolag som större läkemedelsbolag. Vidar Wendel-Hansen har haft ledande
positioner på den nordiska marknaden för bolagen Gilead Sciences och Novartis.
Han har även arbetat på läkemedelsverket som klinisk utredare. Han är knuten till
bolaget på konsultbasis.

Johanna Hultgren är bolagets Chief Financial Officer, CFO. Hon är redovisningsekonom med erfarenhet från såväl börsnoterade som onoterade forskningsbolag. Hon är knuten till bolaget på konsultbasis via GU Ventures.

Styrelse

Ordförande i bolaget är Ola Rönn. Han har lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin från bland annat bolagen Hoechst (nu Sanofi), Pharmacia (i olika konstellationer) och Astrazeneca. Han har flera uppdrag som konsult inom läkemedelsindustrin.

Ledamöter i styrelsen är:

Maarten Kraan är immunolog och reumatolog med lång erfarenhet av kliniska studier på flera större läkemedelsbolag som Schering-Plough (nu Merck & Co),
Bristol-Myers Squibb, Roche och Astrazeneca.

Eva Lindgren har över 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen bland annat på Astrazeneca. Hon har lett flera läkemedelsprojekt som nått hela vägen till marknaden och nått blockbuster status.

Anders Milton har omfattande erfarenhet av styrelsearbete bland annat som ordförande för Vironova, ISR och ett antal andra verksamheter inom Life Science. Han har ett stort nätverk internationellt inom områdena vård, industri och investerare.

Kristian Sandberg är docent i immunologi och är erfaren ledare inom läkemedelsforskning. Han har en bakgrund från Astrazeneca främst inom projektledning och utveckling av proteinläkemedel inom terapiområdena autoimmuna sjukdomar och neuroscience. Han är verksam som forskare på Karolinska Institutet.

Anders Waas har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin inom marknadsföring och affärsutveckling. Har tidigare varit ansvarig för affärsutveckling på det amerikanska bolaget CV Therapeutics och produktstrategi på Astrazeneca.

Klementina Österberg är vd för GU Ventures med omfattande erfarenhet som investerare av innovationer, finansiering och företagsetableringar.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.35
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20194421
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Toleranzia-6%-28%-65%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension6.85%
GU Ventures12.15%
Gunvald Berger5.2%
Leo Graf7.1%
Lindia Invest AB1.24%
Nordea Liv & Pension1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring2.11%
Ola Hermansson1.34%
Robert Joki7.68%
Sören Christensen6.16%