Nyheter

Auriant Mining AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2015

Auriant Mining AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Auriant Mining AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari
– december 2015

Finansiella händelser:

·      Guldproduktionen vid Tardan ökade med 21% till 817 kg (26 275 oz),
jämfört med 673 kg (21 628 oz) under 12 månader 2014. 

·      Total guldproduktion i 2015 var 823 kg (26 468 oz), vilket är 24%
mindre i jämförelse med 2014 

(1 079 kg (34 689 oz)), främst på grund av avsaknaden av alluvial produktion
under 2015 (316 kg under 2014). 

·      Guldhalten vid Tardan ökade med 71% och uppgick till 3,03 g/t,
jämfört med 1,77 g/t under 2014. 

·      Volymen av gråbergsproduktion vid Tardan ökade med 18%, jämfört med
2014 och uppgick till 449 000 ton. 

·      Kostnader per uns producerat guld minskade med 25% under 2015 till
798 USD/oz jämfört med  1 060 USD/oz under 2014 

·      EBITDA för perioden var positivt och uppgick till 86,9 MSEK (10,3
MUSD) jämfört med ett negativt EBITDA -25,0 MSEK (-4,1 MUSD) för 2014. Banklån
i förhållande till EBITDA uppgick vid utgången av 2015 till 4.3x. 

·      Koncernens bruttoresultat för 2015 förbättrades avsevärt och var
positivt på 41,2 MSEK (4,7 MUSD) jämfört med förlust för 2014 på -39,1 MSEK
(-6,1 MUSD). 

·      Nedskrivning av Solcocon uppgick till 133,0 MSEK (16,0 MUSD) till
följd av uppsägning av gruvdrift. Försäljning är påbörjad. Viktiga händelser efter periodens utgång:

·      Denis Alexandrov, som var VD sedan maj 2012, lämnade bolaget den 15
januari. Sergey Ustimenko har utsetts till VD för Auriant Mining AB. 

·      Chukotka managementavtal avslutades genom en ömsesidig
överenskommelse som trädde i kraft den 16:e januari 2016. 

Den fulständiga rapporten finns att läsa här

Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare
med vd Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexandr Buchnev som kommer att
presentera Auriant Mining:s resultat för det fjärde kvartalet 2015 samt med en
möjlighet att ställa frågor. 

Evenemanget börjar kl 10:00 CET (10:00 Stockholm, 12:00 Moskva, 09:00 London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig i förväg genom att klicka
här eller genom att öppna följande länk 
https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=e7f04ed8ccf6060673b324d8
9dd341a94 För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustienko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213Website: www.auriant.com
Twitter @auriantminingAuriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. Bolagets
tillgångar i slutet av december 2014 bedöms omfatta enligt rysk standard (GKZ)
829 500 troy uns av guldreserver (1 oz = 31,1 g) i kategorierna C1 och C2 och
500 000 troy uns enligt NI 43-101 standard . 

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se. 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.