Nyheter

Auriant Mining:s delårsrapport Q4 2015 och online-konferens den 26 februari 2016

Auriant Mining AB
Pressmeddelande

Auriant Mining:s delårsrapport Q4 2015 och online-konferens den 26 februari 2016

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att bolagets delårsrapport Q4 2015
kommer att publiceras på fredag den 26 februari. 

Detta kommer att följas av en interaktiv webcast för analytiker och investerare
med vd Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexander Buchnev som kommer att
presentera Auriant Mining:s resultat för det fjärde kvartalet 2015 samt med en
möjlighet att ställa frågor. 

Evenemanget börjar kl 10:00 CET (10:00 Stockholm, 12:00 Moskva, 09:00 London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig i förväg genom att klicka
här eller genom att öppna följande länk
https://auriant.webex.com/aurianten/onstage/g.php?MTID=e7f04ed8ccf6060673b324d89
dd341a94 För mer information, vänligen kontakta:Ekaterina Popova, PR

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: ekaterina.popova@auriant.comFöretagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. Bolagets
tillgångar i slutet av december 2014 bedöms omfatta enligt rysk standard (GKZ)
829 500 troy uns av guldreserver (1 oz = 31,1 g) i kategorierna C1 och C2 och
500 000 troy uns enligt NI 43-101 standard. 

 Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se. Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.