Nyheter

Axolot Solutions Holding AB: Axolot Solutions information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 26 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress styrelsen@axolotsolutions.comeller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Styrelsen, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg.

Vid Årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Axolot Solutions ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför Årsstämman 2020 består av:

  • Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
  • Mikael Åbacka, utsedd av Mikael Åbacka;
  • Tomas Jansson, utsedd av M Lindstrand Investment AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress valberedning@axolotsolutions.comeller med vanlig post på adress: Axolot Solutions Holding AB, Att: Valberedningen, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 26 mars 2020.