Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Electra Gruppen AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Electra Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556065-4054 Electra Gruppen AB (publ)
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-10-15
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 530 308
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 530 308
Andel
 – aktier 10,2 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 10,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,2 % 530 308
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 10,2 % 530 308
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 530 308
 – andel av rösträtter 10,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Jonas Lexmark
 – telefon 08-40942107
 – mejl jonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.