Nyheter

Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

Per den 31 juli 2019 finns det totalt 36 011 057 aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ) (”Green” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 161 394 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 07:00 CET.