Nyheter

Kallelse till Årsstämma 2020 i XMReality AB (publ)

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet (SvD) samt genom publicering på bolagets webbplats, www.xmreality.se. 

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2020 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 23 april 2020. Anmälan kan göras skriftligen till XMReality AB (publ), Gränden Duvan 3, 582 22 Linköping eller per e-mail till marie.lindersjo@xmreality.se.Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per tisdagen den 21 april 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

Ombud  
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av Corona-pandemin är det lämpligt att så många som möjligt av de aktieägare som vill rösta på stämman använder sig av möjligheten att göra så genom fullmakt till någon som de vet kommer att närvara. Lämpligen kontakta marie.lindersjo@xmreality.seför att få förslag på ombud.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas (registreringsbevis eller motsvarande). För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten i original och eventuella behörighetshandlingar i god tid innan årsstämman skickas till bolaget på ovanstående adress.  

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier.
17. Stämmans avslutande

  

BESLUTSFÖRSLAG

Punkterna 11-14: Antalet styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och revisor
Valberedningens förslag innebär i sammanfattning följande:

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter.

Till omval föreslås Anders Ferntoft, Tommy Johansson, Björn Persson och Carina Qvarngård.

Björn Persson föreslås som styrelsens ordförande.

Bolaget skall ha en revisor. Till omval föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till arvoden per styrelseledamot innebärande följande:
200 000 kronor till styrelsens ordförande
100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget
Således föreslås ett totalt styrelsearvode om 500 000 kronor
Styrelsen har inga utskott.

Punkten 15: Ändring av bolagsordningen.
Föreslås följande ändring:

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

Punkten 16: Bemyndigande att utge aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2020. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Handlingar
Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar i sin helhet kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Gränden Duvan 3 | SE-582 22 Linköping i Linköping och på bolagets hemsida www.xmreality.se senast från och med måndag den 6 april 2020. 

Styrelsens och valberedningens förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag. 

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. 

 

Linköping i mars 2020

XMReality AB (publ)
 

Styrelsen