Nyheter

Net Trading Group AB: Net Trading Group NTG AB (publ): Handel i teckningsoptioner

 
Teckningsoptionerna serie NTG TO1 kommer tas upp till handel på NGM Nordic SME den 14 januari 2021. Teckningsoptionen kommer handlas på Nordic SME under kortnamnet NTGR TO1 och med ISIN-kod SE0015222245.
 
41 008 175 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 14 januari 2021. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i NTG till 98 024 525. Aktiekapitalet uppgår efter företrädesemissionen till 5 052 780,47 SEK.
 
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
 
Teckningskurs: Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK.
Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.
Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 28 december 2021.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 2 113 810,86 SEK till totalt 7 166 591,33 SEK och antalet aktier ökar med 41 008 175 aktier till totalt 139 032 700 aktier.
 
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB
Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB
 
För ytterligare information kontakta
Morten Revill, VD
tel: +47 41637272, morten@lightcircle.io
 
Net Trading Group NTG AB (publ) är utvecklare och producent av smarta och unika elektroniska konsumentvaror. Genom dotterbolaget Lightcircle AS marknadsförs Kokong-seriens smarta eluttag.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 41637272, www.ntginvestor.se (http://www.maxgodis.se)