Nyheter

Recyctec: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Helår 2020-01-01 – 2020-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 941 847 (6 760 956) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 602 419 (-26 585 502) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,40 (-33,24) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2020 till 54 (35) %.

Fjärde kvartalet 2020-10-01 – 2020-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 716 002 (2 451 592) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 727 284 (-14 794 431) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,80 (-18,50) SEK.

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 413 184 utestående aktier (varav 2 940

aktier är A-aktier och varav 330 383 aktier är under registrering) per den 31 december 2020.
Jämförelseåret är justerat med hänsyn till det nya antalet aktier efter sammanläggning av aktier
1:100, omräknat antal aktier per 31 december 2019 uppgick till 800 039 aktier.

 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Bolaget summerar i korthet 2020:

 • Vi går starka ur 2020 med goda förutsättningar att göra ett bra 2021.
 • God försäljningsutveckling på Earthcare med tillväxt om 24%, vilket får ses som mycket bra sett till

årets förutsättningar.

 • Ökad efterfrågan på företagets produkter generellt, samt flera positiva initiativ i bolagets omvärld,

så som regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi, eller EUs European clean act.

 • Säkerställd ledningsförmåga, likviditet och råvarutillgång inför 2021.