Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Nyheter

Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare

Detta beslut om riktad emission är grundar sig i den plan om kapitalanskaffningsbehov och tillväxtstrategi som låg till grund för den företrädesemission med tillhörande optionsprogram vilket bolaget beslutade om tidigare i höstas.

Styrelsens beslut att emittera aktier av serie B är baserat på bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka tre procent jämfört med senast betalt (10,10 SEK). Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den riktade emissionen är marknadsmässiga. Syftet med den riktade emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att täcka upp för de optioner som ej utnyttjades samt som nämnts att på ett kostnadseffektivt sätt få in ett antal strategiska investerare som ägare i Bolaget.

Den riktade emissionen av aktier innebär en utspädning om cirka 3,3 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Bolaget och ökar aktiekapitalet i Recyctec Holding AB med 587 500,05 SEK till 17 653 421,61 SEK samt ökar antalet aktier i Bolaget med 117 500 aktier till 3 530 684 aktier, inräknat aktier från optionslösen av teckningsoptioner av serie TO 3 B och serie TO 5 B.

Tecknarna i den riktade emissionen är som följer:

Gerhard Dal                                    40 000 aktier

Per Nilsson                                      40 000 aktier

Niclas Löwgren                               22 500 aktier

Fredrik Åhlander                          15 000 aktier

Totalt                                            117 500 aktier av serie B

Jönköping 2020-12-18

Styrelsen

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 14:22 CET.