Nyheter

Recyctec: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020

Inledning

I skrivande stund har jag varit VD i lite drygt en och en halv månad, och innan dess styrelseordförande. Det har på många sätt varit väldigt lärorika dagar att sätta sig in i Bolagets operativa verksamhet, som lett till insikt om styrkor och möjligheter, och även ett par områden med förbättringspotential.

Bolaget gick in i kvartalet med många positiva förtecken. Finansiering var delvis garanterad för stundande emission, vd tillsatt om än inte tillträdd, och en tydlig inriktning om hur bolaget skall nå lönsamhet. Samtidigt så är juli en semestermånad där industrin i Sverige stänger ner, Covid-19 präglade vårt samhälle, och bolaget hade satt personalen i korttidsarbete med anledning av detta.

Under augusti och september genomförde bolaget en företrädesemission och var under den tiden aktiv i olika mediekanaler. Emissionen gick väldigt bra och övertecknades med nästan 700%. Detta tolkar bolaget som att det finns ett stort intresse för verksamheten. Samtidigt har både kapitalanskaffning, interrimsledningsfunktioner samt tillsättning av ny ledning inneburit höga engångskostnader för bolaget under perioden, vilket vi ser i Q3. Efter emissionen är bolaget väl stadda i kassa. Detta innebär såväl trygghet, som att bolaget kan genomföra bättre inköp – det är helt enkelt dyrt att vara illikvid. Bolaget har därtill efter rapportperioden arbetat en hel del med kostnadssidan generellt, och räknar med att den under Q4 skall sjunka.

Under augusti så har bolaget sett en ökad efterfrågan generellt, och från och med september har hela personalstyrkan arbetat för fullt och produktionen har varit igång. Från 1/10 har jag varit på plats, samt att sedan den 6/10 är bolagets styrelse komplett. Jag upplever därmed att vi går ur perioden i en stark position redo att ta oss an stundande arbete mot säkerställd lönsamhet.

Sammantaget presterar bolaget bättre än föregående år avseende YTD – detta trots de försvårarande förutsättningar som 2020 hittills har erbjudit, vilket jag ändå tycker är ett styrkebesked i sig.

Råvara och tillverkning.

Det har under hela perioden varit en stadig tillgång på råvara – om än med varierande kvalitet. Denna situation kommer troligen att prägla framtiden också – så investeringarna för att kunna hantera ett breddat råvaruspektrum är viktiga för att säkerställa rimlig produktionstakt även i de fall där råvarorna inte är helt optimala. Bolaget har under perioden beställt en separator som beräknas vara i drift innan Q4:as utgång, vilken kommer att lösa vissa faktorer i detta, dock inte alla.

Bolaget har även inlett flera diskussioner för att skaffa sig ytterligare råvarukällor, bl.a. i Norge. Dessvärre har avsaknaden av eget exporttillstånd omintetgjort mottagande av vissa partier, så de har dessvärre gått bolaget förbi. Bolaget har som tidigare meddelat beslutat att sätta upp ett dotterbolag i Norge för att där ansöka om ett eget exporttillstånd – vilket skall säkerställa våra möjligheter att ta emot all råvara i Norge.

Försäljning.

Övergripande sett till samma period föregående år, så har omsättningen ökat med ca 63%, vilket givetvis är positivt – men vad som är långt mer positivt är en väsentlig förstärkning av rörelsemarginalen. Detta kommer främst ur en ökad försäljning av EarthCare, vilket är en trend som är fortsatt växande. Både augusti och september har varit mycket starka månader. Därtill så ser vi att försäljningen till Norge växer ytterligare, vilket också är mycket glädjande. Med detta ser vi att vi har en såväl lönsam som skalbar affär.

Under oktober och november har bolaget haft ett fokus på försäljning till fastighetssektorn. Bolaget har en bra positionering sett till att EarthCare är bäst rankat av alla fastighetsglykoler enligt Sunda Hus. Fastighetsbranschen generellt tar hållbarhetsfrågorna på allvar – vilket vi ser i vår bearbetning och pågående dialoger. Givet att vårt erbjudande generellt är prismässigt i paritet med våra konkurrenter, medan vårt erbjudande är väsentligt bättre ur ett hållbarhetsperspektiv, så är vi ett bra alternativ till att få påtaglig klimateffekt direkt.  Bolaget har flertalet bra dialoger igång, och vi räknar med att komma i mål med flertalet av dessa senast under Q1-21. Utöver detta så har vi även ett par enskilda projekt för större fastighetsunderhåll, där vi är med och offererar, antingen enskilt eller genom servicepartners.

Bolaget har tagit in fyllningen i egen verksamhet sedan i våras, och håller nu på att både trimma in, samt utveckla förmågan att blanda och fylla emballerade produkter där vi både ser stark efterfrågan och goda marginaler. Redan detta är i sig en förstärkning av marginalen. På sikt kommer bolaget att behöva utöka med ett färdigvarulager för att jämna ut fyllningsarbetet över tid. 

Noteringarna på teknisk glykol har under kvartalet varit höga, men har mot slutet på perioden återgått till nivåer i paritet före Covid, vilket i sig är bra. Dock i och med EarthCares mycket fina försäljningsutveckling, samt att marginalen är så pass mycket högre än för teknisk glykol vid dessa nivåer – så avser bolaget att framgent lägga fokus på ökad försäljning av EarthCare, då det är där vi ser att vi har störst potential till intjäning.