Nyheter

Recyctec: Ökad för EarthCare i oktober

Bolaget har under året noterat ett stadigt ökande intresse för EarthCare, då främst fastighetsglykol, en god trend genom hela året. Försäljningen i oktober är 71% högre jämfört sett till genomsnittlig försäljning hittills i år. Det är givetvis glädjande för bolaget, då det är i dessa produkter som bolaget har starkast marginaler. Detta betyder att EarthCares andel av omsättningen ökat generellt, och stod under oktober för 70% av bolagets totala omsättning. Övrig försäljning har också haft en fin utveckling, men inte i samma utsträckning som EarthCare. I övrig försäljning ryms även mottagningsintäkter för råvara och dyl., vilket inte löper på samma cykler som färdig produktförsäljning. Hur resultatet för Q4 kommer att landa är dock för tidigt att uttala sig om än så länge.

Den bakomliggande orsaken till försäljningsökningen är fastighetssektorns generellt mycket stora intresse och ambition i hållbarhetsfrågorna, kombinerat med att Bolaget har ett starkt erbjudande till de som har glykolbaserad värme- och kylutrustning. Bolagets produkter är upptagna både i Byggvarudeklarationen samt Sunda Hus, vilka är två separata bedömningsorgan, vilket ger legitimitet till produkterna generellt. Avseende Sunda Hus så kommer våra miljöegenskaper än bättre till pass, då vi är ensamma glykolleverantörer med vår klassning.

Bolagets uppfattning är att dessa klassificeringar – i samband med aktiva distributörer som aktivt förordar produkterna, att det är förklaringen till den fina försäljningsutvecklingen. 

Framgent har bolaget flertalet dialoger igång med olika fastighetsbolag, och upplever ett starkt generellt intresse för bolagets verksamhet, både för enskilda affärer samt längre samarbeten.