Nyheter

Recyctec: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 5 B, anmälningsperiod inleds

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 – 30 november 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner av serie TO 3 B och 25 875 teckningsoptioner av serie TO 5 B.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i Recyctec Holding till kursen 9,83 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Recyctec Holding 4 119 290,99 SEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 B: 26 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 5 B är ej upptagna till handel.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 5 B?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 3 B” respektive ”Anmälningssedel TO 5 B” på Recyctec Holdings hemsida (www.recyctec.se).

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.