Nyheter

Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 20 januari 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.redwoodpharma.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Redwood Pharmas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 januari 2021
  • Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier
  • Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 25 januari – 4 februari 2021
  • Teckning av aktier sker under perioden 25 januari – 8 februari 2021

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom emissionsgaranti från Formue Nord Markedsneutral A/S. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 34,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,8 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.