Nyheter

Simris Alg tillförs 12,7 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2020/1 (SIMRIS TO3B)

”Den höga inlösengraden är oerhört glädjande, och kapitaltillskottet innebär ännu en rejäl förstärkning av kassan,” kommenterar VD Fredrika Gullfot. ”Det gör att vi kan fortsätta växa med full kraft, och fokusera helt på våra marknadssatsningar och utvecklingen av bolaget.”

Bakgrund
Under det andra kvartalet 2020 genomförde Simris Alg en företrädesemission av units, bestående av tre (3) nyemitterade aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1. Varje teckningsoption av serie 2020/1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Simris Alg. Perioden för utnyttjande inföll mellan den 2 oktober och den 16 oktober 2020.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier av serie B beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://simrisalg.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Simris Alg med 21 536 688 aktier, från 57 004 002 till 78 540 690 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 871 006,879 SEK, från 4 952 241,491 SEK till 6 823 248,370 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie 2020/1, uppgår utspädningen till cirka 27,42 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Malmö är legal rådgivare till Simris Alg kring teckningsoptionerna. Mangold Fondkommission AB är Simris Algs Certified Adviser på Nasdaq First North. E-post: ca@mangold.se.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Kontaktuppgifter
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 761 345 474
E-post: gullfot@simris.com
www.simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl 12:17 CET.